بیمارانی که در لیست انتظار عضو جان میبازند

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با اش//اره به آمار مرگ مغزی در کشور، از نیاز اورژانسی پنج کودک به پیوند عضو خبر داد و گفت: متاسفانه شاهدیم که دائما یک نفر از میان افرادی که نیازمند پیوند اورژانسی هس//تند، فوت میکند و دوباره فرد دیگری با وضعیت خیلی اورژانسی به لیستاضافهمیشود.

کتایون نجفیزاده با اشاره به آمار مرگ مغزی در کشور گفت: ساالنه بین پنجتاهفتهزارنفردرایراندچارمرگمغزیمیشوندوحدود05 درصد این تعداد، یعنی به طور میانگین نزدیک به سه هزار نفر از افراد مرگ مغزی، قابلیتاهدایعضورادارند.درعینحالهرفردمرگمغزیمیتواندیک تا هشت ارگان را به بیماران اهدا کند و با این کار جان یک تا هشت نفر را نجات دهد.بهعبارتدیگراگربهطورمیانگینفرضکنیمازهرفردمرگمغزیسه ارگانبرایبیمارانپیوندمیشود،یعنیمیتوانساالنهبااهدای01 هزارارگان، جان01 هزارنفرازبیماراننیازمندپیوندعضوراازمرگنجاتداد.

وی عنوان کرد: از طرفی ساالنه 800 تا هزار نفر از افراد مرگ مغزی به مرحله اهدای عضو میرسند و دو هزار نفر از این افراد با اعضایشان زیر خاک میروند. حال اگر در نظر بگیریم که سه ارگان این افراد هم قابل استفاده است یعنی در سال شش هزار ارگان قابل پیوند، خاکسپاری میشود. باید توجه کرد که اگر 50 درصد از این تعداد به بیماران نیازمند پیوند برسد، دیگر هیچ بیمار نیازمند پیوندی در صف انتظار فوت نمیکند. یعنی اگر ما بتوانیم س//االنه دو هزار نفر از افراد مرگ مغزی را به اهدا برسانیم، دیگر در ایران هیچ کس به خاطر نرسیدن عضو پیوندی از بین نخواهد رفت. همین االن 10 بیمار نیازمند پیوند قلب در لیست پیوند اورژانس قرار دارند، اما اهداکننده پیدا نمیشود.

نجفیزاده در عین حال اظهار کرد: همچنین در حال حاضر پنج کودک نیازمند پیوند اورژانس هستند. متاسفانه شاهدیم که دائما یک نفر از میان این افراد که نیازمند پیوند اورژانس هستند، فوت میکند و دوباره فرد دیگری باوضعیتخیلیاورژانسیبهلیستاضافهمیشود.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان عنوان کرد: تاکید میکنم کاری کنیم تا اگر کسی در این کشور دچار مرگ مغزی شد، اعضایش زیر خاک نرود و بتواند اعضایش را به بیماران نیازمند اهدا کند تا بیمار نیازمند پیوند در زجر بیماری نباشد.

نجفیزادهبابیاناینکهبرایانجاماهدایعضو، حدود07 تا08 نفروبرای انجامهرعملپیوندحدود08 تا001 نفردرگیرهستند،ادامهداد:بهعنوان مثالاگراهداکنندهایداشتهباشیمکهپنجارگانشقابلاهداباشد،005 تا 600 نفر باید تالش کنند تا این کار بزرگ به سرانجام برسد.

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو، گفت: باید توجه کرد که تیمهای درمانی توانایی کافی برای فرهنگسازی ندارند و نمیدانند که چگونه باید برای مردم فرهنگسازی اهدای عضو را انجام دهند. در این زمینه ارگانهای فرهنگس//از و هنرمندان هس//تند که میتوانند فرهنگسازی کنند و باعث شوند همه مردم به اندازه کافی از موضوع اهدای عضو مطلع شوند به طوری که کشور ما هم به جایی برسد مانند کشور اسپانیا که در زمینه اهدای عضو پیشرو است و مردم کامال با مقوله اهدای عضو آشنایی دارند. امیدوارم در کشور ما هم چنین اتفاقی بیفتد و اینطور نباشد که وقتی فردی دچار مرگ مغزی میشود، تازه بخواهیم به خانوادهاش اطالعات علمی ارائه دهیم.

همچنینالزمبهذکراستآماررضایتاهدایعضوازپنج تا01درصد درسال48 بهمتوسطکشوری07 درصدرسیدهاستکهایننشاندهنده کار قوی رسانهها و ارگانهای فرهنگساز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.