چگونگیتامینامنیتمسافراندرمترو پس از حوادث تروریستی اخیر

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

میزان- رییس کمیته ایمنی ش//ورای اسالمی شهر تهران در رابطه با چگونگی تامین امنیت مسافران مترو تهران پس از حوادث تروریستی اخیر توضیحاتی را ارائه کرد.

اقبال شاکری گفت: در رابطه با امنیت مترو با مشکلی مواجه نیستیم و شهرونداننبایدهراسداشتهباشند.

وی با اشاره به تامین امنیت مترو از سوی نهادهای امنیتی اظهارکرد: نیروهای امنیتی خارج از مجموعه شرکت بهرهبرداری مترو تهران امنیت ایستگاههای مترو و واگنها را برعهده دارند تا شهروندان در خطوط مختلف قطارشهریدچارمشکلنشوند.

شاکری در خصوص تصویب الیحه »بررسی برنامههای مدیریت بحران و حوادث اضطراری در مترو« تصریح کرد: حدود پنج ماه قبل مصوبهای در رابطه با مدیریت بحران و حوادث اضطراری در مترو در شورای شهر تهران بهتصویبرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.