قلعهنويي روي نيمكت ذوبآهن؟

Jahan e-Sanat - - News - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

سرمربي فصل گذشته تراكتورسازي تبريز به احتمال زياد در فصل جديد هدايت ذوبآهن را برعهده خواهد گرفت.

از باشگاه ذوبآهن اصفهان خبر ميرسد امير قلعهنويي گزينه اصلي مديران اين باشگاه براي فصل جديد ليگ برتر است. امير قلعهنويي كه فصل گذشته چه در رقابتهاي ليگ برتر و چه در جام حذفي، نتوانست به نتايج قابل قبولي دست يابد، اكنون در سفر است و قرار است فردا پس از بازگشت از سفر مذاكرات نهايي خود را با مسووالن اين تيم اصفهاني انجام دهد. احتمال آنكه قلعهنويي در فصل جديد بهعنوان سرمربي ذوبآهن انتخاب شود، بسيار زياد است.

پيشتر از مربيان ديگري بهعنوان گزينههاي احتمالي هدايت ذوبآهن نام برده ميشد كه از جمله آنها ميتوان به مجيد صالح، اسكوچيچ و اميد نمازي اشاره كرد. بنا بر گزارشهاي منتشرشده، مذاكرات مسووالن ذوبآهن با اسكوچيچ چندان جدي نبوده اس//ت. همچنين با وجودي كه مديرعامل ذوبآهن قبال تاييد كرده بود كه مجيد صالح و اميد نمازي جزو گزينههاي اين باش//گاه هستند اما به نظر نميرسد حضور اين دو مربي روي نيمكت ذوبآهن جدي باشد و بهعنوان سرمربي ذوبآهن انتخاب شوند.

قلعهنويي سابقه مربيگري در اصفهان را در كارنامه خود دارد. وي در دورههاي نهم و دهم ليگ برتر هدايت سپاهان اصفهان را بر عهده داشت و در دو سال متوالي زردپوشان اصفهاني را به مقام قهرماني ليگ برتر رساند. افقي: -1 اندیشهها- واژه معادل فرانشیز مصوب فرهنگستان زبان فارسي -2 جانور نماد داروسازي- صحنههاي متوالي در یك فیلم- رقابت كردن و زوجیت -3 نام قدیم كشور اتریش- آزرده و ملول- از فنون ورزش كشتي آزاد -4 بانگ ندا- گوي زینتي از فلز براق- كالم و گفته- دیوار كوتاه و كوچك -5 رفتار غیرجدي و خندهدار- پهلوان- همه را شامل ميشود -6 دومین مهره گردن- اندام رونده- كج و خمیده -7 ثمره گیاهان گلدار- بینش و ش//یوه دیدن براي چیزي- تالش و كوش//ش براي یافتن و به دس//ت آوردن -8 قیم و سرپرست- زینتبخش زیبایي دنیا- شایسته و سزاوار -9 درختي خاردار از تیره پروانهداران- ترسناك- حلقه چرخ اتومبیل -10 نگراني و اضطراب- از حاالت دریا- الفت -11 غرور و تكبر- سال 366 روزه- قیام ارتشي -12 از حروف مقطعه قرآنكریم- صوت تحسین و تعجب- سبد بزرگ براي حمل میوه- منحصربهفرد -13 الستیك بین پیچ و مهره- نوشتن و به رشته تحریر درآوردن- مورد لزوم -14 صفت دوست فراموشكار- اعزام و فرستادن- میوه هسته درشت -15 مولف فرهنگ جغرافیایي معجمالبلدان- عنوان ارتشیان جوابجدولشماره009

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.