شوك جديد به تبريزيها

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

فيفا اعالم كرد باشگاه تراكتورسازي تبريز نميتواند بازيكن آزاد بگيرد. فيفا در پاسخ به استعالم باشگاه تراكتورسازي و كميته تعيين وضعيت بازيكنان فدراسيون ايران رسما اعالم كرد اين باشگاه تبريزي نميتواند هيچ بازيكن آزادي را جذب كند. با اعالم رسمي خبر محروميت باشگاه تراكتورس//ازي، شوك بزرگي به اين تيم و يحيي گلمحمدي، سرمربي جديدش وارد شد.

چندي پيش مصطفي آجورلو، مديرعامل تراكتورسازي و وثوق احمدي، رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان فدراسيون فوتبال مدعي بودند تراكتورس//ازي پس از پشت سر گذاشتن دوره دوم محروميت ميتواند سه بازيكن آزاد جذب كند و گلمحمدي هم به اميد جذب سه بازيكن هدايت تراكتورسازي را پذيرفت. در پي انتشار اين اظهارات در رسانهها، برخي كارشناسان حقوقي واكنش نشان دادند و اعالم كردند كه ادعاي مسووالن تراكتورسازي و وثوق احمدي مبناي درستي ندارد و اين تيم تبريزي مجاز به خريد بازيكن جديد نيست چراكه در اين صورت استقالل در نيمفصل ميتوانست روزبه چشمي، سرور جپاروف و آندرانيك تيموريان را جذب كند.

پس از اين اظهارنظر كارشناسان حقوقي، فدراسيون فوتبال هم طي نامهاي از فيفا خواست وضعيت باشگاه تراكتورسازي درخصوص فعاليت در نقل و انتقاالت پيشفصل ليگ برتر هفدهم را تشريح كند.

فيفا در پاسخ به استعالم فدراسيون فوتبال ايران به طور رسمي اعالم كرد تراكتورسازي اجازه فعاليت در نقل و انتقاالت ليگ برتر و خريد بازيكنان جديد ندارد. به اين ترتيب تراكتورسازي با بحران كمبود بازيكن روبهرو است و نميتواند با جذب بازيكنان جديد نقاط ضعف خود را ترميم كند. همين مساله باعث ميشود يحيي گلمحمدي در تراكتورسازي كار بسيار سختي پيش رو داشته باشد كه ميتواند بر عملكرد او تاثيرات منفي داشته باشد. از سوي ديگر خبر جدايي چند بازيكن تراكتورسازي وضعيت اين باشگاه را وخيمتر ميكند؛ محمدرضا اخباري، آقايي و عشوري از جمله بازيكناني هستند كه اخبار زيادي درخصوص جدايي آنها از جمع قرمزپوشان تبريزي شنيده شده و احتمال انتقال آنها به ساير تيمها زياد است.

بزرگترين معضل تراكتورسازي براي فصل آينده در اختيار نداشتن دروازهبان مناسب است. اخباري دروازهبان فصل قبل تراكتورسازي، دوران سربازي خود را در اين تيم تبريزي سپري كرد و با اتمام دوران خدمت مقدس سربازي به سايپا بازگشت. تراكتورسازي تالش زيادي كرد تا بتواند موافقت مسووالن سايپا براي ادامه حضور اخباري در تبريز را جلب كنند اما گفته ميشود علي دايي از مسووالن سايپا خواسته با توجه به نيازي كه تيمش دارد، رضايتنامه اخباري را براي هيچ تيمي صادر نكنند و اخباري را به تركيب نارنجيپوشان اضافه كنند.

گفتني است تراكتورسازي وضعيت سينا عشوري را در نامه جداگانهاي از فيفا اس//تعالم كرده. عشوري شرايط خاصي دارد؛ او با توجه به اينكه مصدوم بود از ليس//ت تراكتورس//ازي كنار گذاشته شد. حال مسووالن تراكتورسازي طي نامهاي خواستار اطالع دقيق از وضعيت عشوري شدند كه آيا او بازيكن آزاد محس//وب شده و باشگاه نميتواند قراردادي با اين بازيكن امضا كند يا عشوري بهعنوان بازيكن تراكتورسازي شناخته شده و تمديد قرارداد با او مانعي ندارد؟

روزبه وثوقاحمدي، رييس كميته تعيين وضعيت بازيكنان هم اين ماجرا را تاييد كرده است و تراكتور نميتواند طبق نامه فيفا، سه بازيكن آزاد را به خدمت بگيرد. بنزما: رونالدو بازيكن مغروري نيست بهنام برزاي به زودي در ليگ يونان ستايش مسي از رونالدو: كريستيانو يك پديده است حمايت باشگاه بايرن از قطر غالمرضا رضايي به سپيدرود پيوست منچسترسيتي آماده فروش قرضي براوو لواندوفسكي: به خاطر همتيميهايم آقاي گل نشدم! هشدار شديد AFC درباره بياحترامي به داوران در مسابقات داخلي و قارهاي )منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.