رونالدو پردرآمدترين ورزشكار جهان در سال 2017

Jahan e-Sanat - - News -

فوقستارهپرتغاليرئالمادريدبرايدومينسالپياپيبهعنوانپردرآمدترينورزشكار جهان از سوي نشريه فوربس معرفي شد.

نشريه فوربس ليست پردرآمدترين ورزشكاران سال 2017 را اعالم كرد كه بر اين اساس كريس رونالدو فوقستاره پرتغالي تيم فوتبال رئالمادريد با كسب 93 ميليون دالر بهعنوان پردرآمدترين ورزشكار سال معرفي شد.

انتخاب رونالدو در شرايطي است كه وي سال گذشته هم موفق شده بود اين عنوان را بهدست آورد و براي دومين سال پياپي در صدر فهرست پردرآمدترين ورزشكاران جهان قرار دارد. رونالدو باالتر از لبرون جيمز ستاره NBA قرار دارد. درآمد فوقستاره بسكتباليستآمريكايي2/68 ميليوندالراست.

بر اين اساس ليونل مسي فوقستاره آرژانتيني بارسلونا با درآمد 80 ميليون دالر در رده سوم ورزشكاران جهان قرار دارد. در ردههاي بعدي راجر فدرر تنيسور مطرح سوييسي و كوين دورانت بسكتباليست آمريكايي قرار دارند.

در اين ميان از بين فوتباليستهاي مشهوري كه در ميان 50 ورزشكار برتر قرار گرفتهاند ميتوان به نيمار در رده هجدهم، گرت بيل در رده 24 و زالتان ابراهيموويچ در مكان 30 اش//اره كرد. انتخاب رونالدو بهعنوان پردرآمدترين ورزش//كار جهان در شرايطي است كه او به همراه رئالمادريد عنوان قهرماني اروپا را بهدست آورد و بيش از 121 ميليون طرفدار در صفحه رسمي فيسبوك خود دارد كه از همه ورزشكاران باالتر است.

از طرفي بنا بر اعالم يك نش//ريه معتبر اس//پانيا، ابرگلزن پرتغالي رئالمادريد با پيشنهادي اغواكننده از ليگ چين مواجه شده است. كريستيانو رونالدو در مصاحبههاي اخير خود عنوان كرده پيشنهاداتي از سوي تيمهاي ثروتمند چيني دريافت كرده كه به همه آنان پاسخ منفي داده تا به حضورش نزد كهكشانيها ادامه دهد.

اما اكنون با توجه به اخباري كه از اسپانيا به گوش ميرسد، اين احتمال هست كه برابر چنين پيشنهاداتي نرمش نشان داده و بپذيرد. براساس اعالم ديروز روزنامه SA، تيمي از ليگ كشور آسيايي پيشنهاد اغواكننده 200 ميليون يورويي به فوقستاره مادريديها داده اس//ت؛ پيشنهادي كه تاكنون با پاسخي از طرف بازيكن خط آتش همراه نش//ده است. وي كه از س//ال 2009 در خدمت تيم قهرمان اروپاست تا سال 2021 با سفيدپوشان قرارداد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.