ويسي سرمربي استقالل خوزستان شد

Jahan e-Sanat - - News -

سرمربي سابق استقالل خوزستان كه با اين تيم به قهرماني ليگ پانزدهم رسيده بود، مجددا عهدهدار اين مسووليت شد.

عبداهلل ويسي بعد از دو سال حضور در استقالل خوزستان، در فصل 94-95 و در عين ناباوري با جواناني كه بيش//تر آنها را خوزستانيها تشكيل ميدادند، توانست كار بزرگي انجام دهد و باالتر از پرسپوليس عنوان قهرماني ليگ برتر را كسب كند.

او به دليل شرايط مالي نابسامان استقالل خوزستان كه خود آن را آسيايي كرده بود، تصميم گرفت فصل قبل را با سپاهان آغاز كند ولي به دليل نتايجي كه در اين تيم به دست آورد پس از هفته بيستوچهارم و در حالي كه زردپوشان اصفهاني رتبه هفتم جدول را داشتند از سمت خود كنار رفت و تا پايان فصل هدايت تيمي را عهدهدار نشد.

اكنون دوباره مسووالن باشگاه استقالل خوزستان كه مالكيت آن برعهده اداره كل ورزش و جوانان اين استان است، عبداهلل ويسي را بهعنوان سرمربي انتخاب كردند. افشين حيدري، مدير كل ورزش و جوانان استان خوزستان با تاييد اين خبر به »ورزش سه« گفت: جلسهاي با آقاي شريعتي، استاندار خوزستان داشتيم كه مقرر شد استقالل خوزستان براي فصل آينده نيز در ليگ برتر بماند و به فعاليت خود ادامه دهد. وي ادامه داد: تمرينات استقالل خوزستان زير نظر آقاي ويسي هرچه زودتر شروع ميشود و انشاءاهلل مشكل مالي نيز برطرف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.