رضاييان در دوراهي اروپا و استقالل

Jahan e-Sanat - - News -

ايس//نا- مدافع سابق پرس//پوليس براي پوشيدن پيراهن استقالل با ترديد جدي روبهرو است ولي به نظر ميرسد از پيشنهاد اين تيم تا حدي استقبال كرده است.

اس//تقالليها براي راضي كردن هوادارانشان و البته آرام كردن آنها بعد از شكس//ت سنگين برابر العين قصد دارند رامين رضاييان را كه در اواسط فصل گذشته از ليست پرسپوليس كنار گذاشته شده بود آبيپوش كنند، اتفاقي كه اگر عملي شود ميتواند به يكي از جنجاليترين نقل و انتقاالت تاريخ فوتبال ايران تبديل ش//ود اما نكته جالب اين اس//ت كه رضايي//ان تا اين لحظه هيچ واكنش//ي نسبت به پيوس//تن به استقالل نشان نداده است ولي گفته ميشود اگر ش//رايط براي پيوستنش به فوتبال خارج از كشور فراهم نشود، قصد دارد با استقالل قرارداد امضا كند.

در اين بين گفته ميش//ود هدف اصلي رضاييان حضور در خارج از كش//ور اس//ت و براي اينكه فوتبالش را در اروپا ادامه دهد، هيچ ش//رط مالي ندارد اما اگر پيش//نهادي به دستش نرسد، احتمال اينكه با استقالل قرارداد امضا كند بسيار زياد است. البته طبق قرار قبلي مذاكرات استقالل با رامين رضاييان بعد از بازي با ازبكستان رسما آغاز ميشود و بايد ديد طرفين براي عقد اين قرارداد خبرساز به توافق ميرسند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.