»ماجرای نیمروز« به شبکه نمایش خانگی میآید

Jahan e-Sanat - - News -

اعضای کمیته ملی موزههای ایران )ایکوم( در حاش//یه اجالس س//االنه کمیته مشورتی ایکوم بینالملل، نس//بت به تهیه لیست قرمز ایران تاکید کردند و زمان اجرایی ش//دن آن را بهتصویبرساندند.

سید احمد محیط طباطبایی، رییس ایکوم ایران که در این اجالس به سر میبرد، در این زمینهبهایسناگفت:کمیتهملیموزههایایران با همکاری کمیته بینالمللی ایکوفوم و دفتر منطقهای یونس//کو در تهران، فهرست آثار در خطر ایران را تهیه میکنند.

او با بیان اینکه در حاش//یه مجمع عمومی فوقالعادهایکومواجالسساالنهکمیتهمشورتی ایکوم بینالملل در پاریس، جلسهای با حضور وی، علیرضا قلینژاد عضو هیات اجرایی، منیره خلقیمسوولکمیتهحقوقیوبینالمللایکوم ایران، مهتا محق از دفتر منطقهای یونس//کو، فرانسوا مرس رییس کمیته ایکوفوم بینالملل و سایناصدیقیانیازهیاتاجراییایکوفومبرگزارو تهیه»ردلیست«)لیستقرمزآثارتاریخیایران( مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این فهرست که »رد لیست« نامیده میشود، به دنبال مطالعه گسترده، بررسی و طبقهبندی آثار فرهنگی و تاریخی ایران و ش//ناخت این آثار در اقصانقاط جهانتهیهمیشود.

او ادامه داد: در این جلسه مقرر شد لیست قرمز آثار تاریخی ایران تهیه شود و در اجالس عمومی ایکوفوم در س//ال 2018 برای آغاز عملیات اجرایی به تصویب برس//د. نشست آین//ده ایکوفوم بینالمللی به میزبانی تهران برگزار خواهد شد و موضوع محوری آن موزهها و تقدس خواهد بود. مشاور رییس پژوهشگاه می//راث فرهنگی و گردش//گری اهمیت این توافق صورتگرفته بیان کرد: عالوه بر ایجاد امکان شناسایی و رصد میراث فرهنگی ایران در سراسر جهان، زمینه مذاکره و گفت و گو در جهت احقاق حق مالکیت معنوی و مادی ایران فراهم میشود.

نسخه نمایش خانگی فیلم س//ینمایی »ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمدحس//ین مهدوی//ان ب//ه زودی وارد بازار میشود.

نس//خه خانگ//ی »ماجرای نیمروز«توسطموسسههنرهای تصویری سوره به زودی توزیع خواهد شد. البته سازندگان فیلم در تالش هستند نسخه ویدئویی این فیلم را برای عید فطر وارد بازار کنند.

»ماجرای نیمروز« نوروز 96 اکران عمومی شد و با توجه به فضای سیاسی تاریخی فیلم که به حوادث مهم انقالب در ابتدای سال 60 میپردازد، توانست به فروش نزدیک به پنج میلیاردی دست یابد.

همچنین این اثر در جشنواره فیلم فجر سال گذشته هم مورد توجه قرار گرفت و توانست پنج سیمرغ بلورین را از آن خود کند و فیلم منتخب مردمی این رویداد شود.

در »ماجرای نیمروز« مهرداد صدیقیان، احمد مهرانفر،هادی حجازیفر، مهدی زمینپرداز، حسین مهری، محیا دهقانی، لیندا کیانی،امیراحمدقزوینی،امیرحسینهاشمیوجوادعزتیباحضور مهدی پاکدل به ایفای نقش میپردازند.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: در محلههای پرآشوب ته//ران، در پیچاپیچ خیابانها و کوچهها و در پس//توی خانهها سرگردان و حیران. آیا این جستوجو را فرجامی هست؟

از عوامل تولید »ماجرای نیمروز« میتوان به فیلمنامه: محمد حسین مهدویان و ابراهیم امینی، مدیر فیلمبرداری:هادی بهروز، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، تدوین: سجاد پهلوانزاده، صدابردار: هادی ساعد محکم، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، موسیقی: حبیب خزاییفر، مدیر تولید: سعید شرفیکیا، جلوههای ویژه: محس//ن روزبهانی، برنامهریز: وحید کاشی، دستیار اول کارگردان: عبدالرحیم صاحبالفصول، انتخاب بازیگر و بازیگردان: ابراهیم امینی، عکاس: سحاب زریباف، مشاور رسانهای: بیتا موسوی، مجری طرح: کامران حجازی و تهیهکننده: سید محمود رضوی اشاره کرد.

این فیلم محصول مش//ترك موسس//ه س//یمای مهر، بنیاد سینمایی فارابی، سازمان سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی و موسسه تصویر شهر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.