تئانر نذری در تاالر وحدت!

Jahan e-Sanat - - News -

نویسنده و کارگردان نمایش »ایلی//ا« نمایش »ایلی//ا« را به طور رایگان در تاالر وحدت به صحنه میبرد.

سید جو ا د ها ش//می د ر گفتوگو با ایسنا بیان کرد: گروه تئاتر »یتیمان کوفه« بیست و پنجمین سال نمایش خود را با اجرای نمایشهای نذری پشت سرمیگذاردودرهفتمینسالی که قرار است نمایشی را در تاالر وحدت به صحنه ببریم، »ایلیا« را در ارتباط با ساحت حضرت علی)ع( اجرا خواهیم کرد.

ای//ن بازیگر گفت: قصه ای//ن نمایش درب//اره یک یهودی مسلمانش//ده است که درواقع تش//ری به پیروان تندرو در هر دینی و به کسانی که مثال با نام اسالم، داعشی و با نام یهودی، صهیونیس//ت میش//وند، میزند. البته تاکید میکنم نمایش ما سیاس//ی نیست و مس//تقیما درباره امیرالمومنین علی)ع( خواهد بود.

هاشمی درباره اجرای رایگان این نمایش توضیح داد: خیلی از مردم آش نذر میکنند و ما تئاتر نذر میکنیم آن هم در ماهی که نیاز است همه اخالقیتر رفتار کنیم و امیدواریم مردم برای اثری که سعی کرده اخالق را فرهنگسازی کند، همت کنند و به تماشای آن بیایند.

وی یادآور شد: این نمایش برای اولین بار است که اجرا میشود و تمام هزینههای اجرا توسط خود گروه پرداخت میشود که از آن جمله به تهیه دکور و لباس میتوان اشاره کرد اما قرار شده تاالر وحدت برای اجراها پولی دریافت نکند.

نمایش »ایلیا« از 20 تا 31 خردادماه هر ش//ب ساعت 18 در ت//االر وحدت ب//ه صحنه میرود و مرج//ان قمری، محمد مختاری، سعید بحرالعلومی، عارف برهمن، محمدعلی کیانی، یوسف طاهریان، سیدعلیرضا موسوی، علی راسخ، سیدمحمد حسینی، س//هیال جوادی، حس//ین میرزایی، محمد پیرمرد، امیرحسین طاهریان و حس//ین افرادی از جمله بازیگران این نمایشهستند.

همچنین جالل خباز )دس//تیار کارگ//ردان(، عباس دلدار )مدیربرنامهریزی(، حس//ین عالمبخش )طراح صحنه(، سهیال جوادی )طراح گریم و لباس(، شهروز حقی )آهنگساز(، کمال رضوی )طراح حرکات موزون( و ایرج طایفه )مدیر تولید( از دیگر عوامل نمایش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.