شاکی پرونده پوالنسکی خواستار عفو او شد

Jahan e-Sanat - - News -

زنی که در 13 سالگی از سوی رومن پوالنسکی، کارگردان مطرح سینما مورد تعرض قرار گرفته بود، از دادگاه میخواهد که به این پرونده پایان دهد. بیبیسی نوشت: رومن پوالنسکی، کارگردان فرانسوی- لهستانی که 40 سال است به خاطر تجاوز به دختری 13 ساله از آمریکا متواری است، باز هم خبرساز شده است. این بار سامانتا گایمر- قربانی این پرونده- از طریق وکیل خود از دادگاه خواهد خواست به این پرونده پایان دهد. او پیش از این هم اعالم کرده بود پوالنسکی را بخشیده اما حاال وکیل دعاویاش در گفتوگو با رویترز گفته است: او با همسرش به دادگاهمیآید،چونازاینکهاینپرونده04 سالدرجریاناست، خسته شده. گایمر میخواهد این جریان تمام شود.

دادگاه مذک//ور در لسآنجلس برگزار میش//ود و وکیل او قص//د دارد در آن، مقام//ات اروپایی را به لغو حکم قانونی علیه پوالنسکی و دستور محاکمه او ترغیب کند. با این حال، دادگاه باید تصمیم بگیرد که شهادت خانم گایمر نقشی در تغییر حکم قانونی پوالنس//کی خواهد داشت یا نه. سازنده فیلمهایی چون »پیانیست« و »محله چینیها« 40 سال است به سبب اتهام تجاوز به دختری 13 س//اله در س//ال 1977 از ترس محاکمه سنگین از آمریکا فرار کرده و در پاریس زندگی میکند چراکه فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که مانع استرداد شهروندان خود به آمریکا میشود.

پوالنس//کی پس از اعتراف به جرم تجاوزش در سال 1977 میالدی، 42 روز را در زندانی در ایالت کالیفرنیا سپری کرد و سپس آزاد شد اما در سال 1978 زمانی که یک قاضی در تالش بود مجددا پرونده او را به جریان بیندازد و مجازاتی سنگین برای او صادر کند به فرانس//ه گریخت.او در سال 2009 در سوییس دس//تگیر شد و 10 ماه را در حصر خانگی به سر برد اما دولت س//وییس در نهایت تقاضای دولت آمریکا مبنی بر اس//ترداد پوالنسکی را نپذیرفت و او را آزاد کرد. آمریکا در سال 2015 از دولت لهستان نیز خواست پوالنسکی را تحویل دهد اما دادگاه عالی این کشور اعالم کرد او دوران محکومیت خود را با توافق طرفین دعوی گذرانده است. کارگردان فیلمهایی چون »چاقو در آب«، »تنفر«، »بنبست«، »قاتلین بیباك خونآشام«، »بچه رزماری«، »محله چینیها«، »پیانیست« و »ونوس در پوست خز«، جدیدترین فیلمش با عنوان »بر اساس یک داستان واقعی« را در جشنواره کن 2017 به نمایش درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.