اربابحلقهها

Jahan e-Sanat - - News -

پیتر جکسون بیشتر به دلیل ساخت سهگانه اربابحلقهها اثر جان رونالد روئل تالکین شناخته شده است. او همچنین به خاطر بازسازی فیلم کینگکنگ در سال 2005 و تهیهکنندگی فیلم منطقه 9 مورد ستایش منتقدان قرار گرفت.

پیتر جکسون تاکنون موفق به کسب سه جایزه اسکار و 93 جایزه دیگر شدهاست. همچنین او توانس//ته 9 بار نامزد دریافت اس//کار ش//ود. فیلم او ارباب حلقهها: بازگشت پادشاه به همراه تایتانیک و بن هور رکورددار دریافت بیش//ترین تعداد جایزه اسکار 11) اسکار( است. قسمت سوم ارباب حلقهها تنها فیلم تاریخ سینماست که توانست در تمام رشتههایی که در آکادمی اسکار نامزد بود، فاتح باشد.

وی سهگانهای دیگری از آثار تالکین را ساخت که در سالهای ‪2013 ،2012‬ و 2014 اکران عمومی شدند. اولین سری از این سهگانه با نام »هابیت: یک سفر غیرمنتظره« در سال 2012 و قسمت دوم آن نیز با نام »هابیت: تباهی اسماگ« در دسامبر سال 2013 و قسمت سوم با نام »هابیت: نبرد پنج سپاه« به نمایش درآمد.

پیتر جکسون مانند آلفرد هیچکاك در اغلب فیلمهایش حضور دارد. همسرش فرن والش، تقریبا در همه فیلمهای پیتر جکسون به عنوان یکی از نویسندگان حضور دارد و تابه حال سه بار اسکار دریافت کرده است. جکسون یکی از طرفداران گروه معروف بیتلز است و در 17 سالگی تحصیل را نیمهکاره رها کرده است. او یکی از طرفداران دو آتشه فیلم »کینگکنگ« (1933) است. خودش گفته است که این فیلم باعث شده به کارگردانی عالقهمند شود. گفته میشود درآمد خالص جکسون از سهگانه ارباب حلقهها چیزی حدود 125 میلیون دالر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.