قسمتی از دیالوگ فیلم:

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ردو: »کاش این حلقه هیچوقت به من نمیرسید. کاش این اتفاقها نیفتاده بود.« گاندولف:»همه در طول زندگیش//ون توی چنی//ن موقعیتهایی قرار میگیرن؛ ولی تصمیمش با ما نیست، تنها تصمیمی که ما میتونیم بگیریم اینه که از زمانمون درست اس//تفاده کنیم... در این دنیا نیروهای دیگه ای هم به غیر از نیروهای شیطانی وجود داره... به خاطر همین بود که بیلبو تونست حلقه رو پیدا کنه که در این صورت قسمت بود که حلقه به دست تو برسه. این فکر دلگرمکننده است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.