دشمن مردم عادی!

Jahan e-Sanat - - News -

هوم/ن جعفری - یکی دو روزی از حادثه دلخراش مجلس گذش//ته و هن//وز دلم راضی نیستبهطنزنوشتن.اینوسطحجمپایانناپذیر ویدئوها و اخبار و تحلیلهای مربوط به این حادثه را میخوانم و نگاه میکنم که آنچه رخ داده چقدر اتفاق بزرگی بوده. چقدر آدمها جان خود را برای حفظ و نجات دیگران به خطر انداختهاند. داشتم مطلب یکی از خبرنگارهای پارلمانی را میخواندم که نوشته بود شخص سردار جعفری رییس سپاه، آنها را از داخل مجلس به بیرون هدایت کرده. داشتم فیلمهای دیگری را نگاه میکردم که نشان میداد حادثهای که در تهران رخ داد تلخ بود اما اگر بخواهیم میتوانیم از تلخیاش کم کنیم. با هم متحد و یکدل باشیم. از انگ زدن و برچسب زدن به گروههای سیاسی خودداری کنیم. حمله داعش به تهران میتواند در زمان هر دولتی رخ دهد. آنها کاری ندارند که رییسجمهور ما کیست. برای آنها اهمیت ندارد رییس سپاه قدس یا وزیر امور خارجه ما اسمش چیست. آنها ما را دشمن و رافضی میدانند. برای داعش چه فرقی دارد چه کسی رای داده و چه کسی رای آورده. آنها دشمنند. دشمن مردم عادی هستند. ببینید اکثر تلفاتی که وارد شده به مردم عادی است نه نیروهای نظامی. با هم متحد باشیم. قدر امنیت را بدانیم. پشت هم باشیم. این حادثهها میگذرند. بگذارید از این حادثه برای ترمیم شکاف بین مردم استفاده کنیم نه برای افزایش فاصلهها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.