پارادوکس در بازار انرژی

از بحران قطر تا افزایش تولید نفت آمریکا؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دويچهوله- تالش اوپک براي محدود کردن ميزان توليد نفت خود نيز کارس//از واقع نشده است. بحران سياسي بين قطر و کشورهاي عربي حوزه خليجفارس نيز تاثيري موقت بر بهاي نفت داشته است. بهاي نفت در بازارهاي جهاني بار ديگر کاهش يافته است.

همراهي روسيه و برخي از کشورهاي غيرعضو اوپک با سياست محدود کردن توليد نفت از سوي اعضاي اين سازمان نيز نتوانست مانع از کاهش بهاي اين فرآورده در بازاره//اي جهاني ش//ود. علت کاهش مجدد بهاي نفتچيست؟

اياالت متحده آمريکا اقدام به افزايش توليد نفتخام خود کرده اس//ت اما عرضه اضافه بر تقاضا در بازارهاي جهانيمحدودبهآمريکانميشود.بسياريازکشورهاي ديگر و از جمله ش//ماري از اعضاي اوپک نيز اقدام به افزايش توليد نفت خود کردهاند.

کاهشبهاينفتبرنت

بهاي نفت برنت درياي ش//مال به نازلترين سطح خود در سالجاري رس//يده است. بر اساس اطالعات منتشرشده، هر بشکه نفت برنت در حال حاضر حدود 48 دالر معامله ميش//ود. اين در حالي است که بهاي اين نوع نفت در برخي از دورههاي زماني س//الجاري حدود75 دالربرايهربشکهبودهاست.براساساخبار منتشرشده درباره نوسانات بهاي نفتخام در بازارهاي جهاني،بهاينفتبرنتازروزدوش//نبه،5 ژوئن)51 خرداد( تا لحظه ثبت بهاي آن در روز جمعه، کاهشي معادل شش درصد داشته است.

ناکاميسياستهاياوپك

اميد کشورهاي عضو اوپک به اينکه تحت هدايت روسيه بتوانند توليد و عرضه نفتخام را کنترل کنند و ازاينطريقباعثافزايشبهاينفتشوند،عمالمحقق نشد.عوامليکهدرافزايشميزانتوليدوعرضهنفتموثر بودهاند،يکيافزايشتوليدنفتآمريکابهشيوهفرکينگ است و ديگري افزايش توليد نفت در دو کشور نيجريه و ليبي.شرکت نفتي رويال داچ شل بهگونهاي ضربتي بهرهبرداري از حوزه نفتي فورکادوس را در هفته جاري اعالم کرد. به اين ترتيب ممکن است از اين طريق توليد نفتنيجريهروزانه052 هزاربشکهافزايشيابد.

از آن گذشته شرکت ملي نفت ليبي نيز اعالم کرده ميزان توليد نفت اين کشور ميتواند تا پايان سالجاري به يک ميليون و 250 هزار بشکه در روز برسد. به اين ترتيبتنهاليبيروزانه054 هزاربشکهنفتبيشتروارد بازار خواهد کرد.

هزينهنازلتوليدنفتآمريکا

هزينه توليد نفت در آمريکا نيز بسيار کمتر از هزينه توليدنفتدربسياريازکشورهاست.پايينبودنهزينه توليد نفت به شيوه فرکينگ در آمريکا به گونهاي است که حتي سقوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني به زير 40 دالر براي هر بشکه نيز نميتواند مانع از سودآوري بهرهبرداري از حوزههاي نفتي اين کشور شود.روزبهروز بر تعداد حوزههاي نفتي که در آمريکا از طريق فرآيند فرکينگموردبهرهبرداريواقعميشوند،افزودهميشود. تنهادرس//الجاري002 حوزهنفتيجديددرآمريکا مورد بهرهبرداري قرار گرفتهاند.بر اس//اس ارزيابيهاي صورتگرفته، ميزان توليد نفتخام آمريکا ميتواند تا ماهاکتبرروزانه007 هزاربشکهبيشترازميزانکنوني شود. همين ارزيابيها حاکي از آن هستند که آمريکا در موقعيتياستکهتوليدنفتخودراتاسالآيندهميالدي به01 ميليونبشکهدرروزافزايشدهد.افزايشتوليد نفت از سوي آمريکا براي جبران کاهش احتمالي توليد نفتروسيهوتاحدوديکاهشتوليدنفتازسوياوپک کفايتميکند.اينچنيناستکهکارشناسانپيشبيني کردهاند بهاي نفتخام ظرف ماههاي آينده نيز با وجود نوسانات دائمي، روندي نزولي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.