ماهیتجهانیتروریسم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدهدايتي اولريش، جامعهشناس فقيد آلماني براي تحليل و توصي//ف جوام//ع از مفهوم بيم ي//ا مخاطره استفاده ميکند؛ جامعه

مخاطرهآمي//ز)yteicos (risk . در واق//ع او بين مخاطرات در جوامع مختلف و برداشتي ک//ه از آنها وجود دارد، تفاوت قائل ميش//ود. از نظ//ر اولريش مخاطرات در جامعه س//نتي بالياي طبيع//ي و نتيجه قهر خدايان قلمداد ميش//د از اين رو پيشبينيناپذير و غيرقابل کنترل بودند. در دوره مدرنيته اوليه در نتيجه باوري که به علم وجود داشت، گمان ميرفت مخاطرات قابل کنترل، اندازهگيري و پيشبيني هس//تند. بس//ياري از بيماريها در اين دوره ريشهکن و از حجم مخاطرات کاسته شد در حالي که در دوره مدرنيته متاخر، در عصر ما، از نوع جديدي از مخاطرات صحبت ميشود؛ مخاطرات//ي که ديگر نه طبيع//ي که نتيجه انتخابها و تصميمات انساني هستند. ويژگي اين مخاطرات جديد اين اس//ت که ماهيتي جهاني دارند يعني زم//ان و مکان و مرزها را درمينوردن//د و ديگر اينکه پيشبيني حجم خطرات و تلفات آنها دشوار است. براي مثال ميتوان از واقعه انفجار چرنوبيل سخن گفت؛ اينک//ه اثرات اين انفجار به ه//زاران کيلومتر دورتر از محل وقوع حادثه اشاعه يافت. اينکه به واسطه برخي ويژگيهاي شيميايي ديرپا، تع//دادي از قربانيان اي//ن حادثه هنوز متولد نش//دهاند. ميدانيم که چنين خطري، اتفاقا نتيجه پيشرفت تکنولوژي و پيشرفتهايي در توان دستکاري بشر است.

م//ا در عصري پرخط//ر زندگي ميکنيم. يک نمونه اين مخاطرات که به راستي خاص دوران به حساب ميآيد، همان تروريسم است. پس از 11 س//پتامبر، کتابي در ايران منتشر ش//د درباره اين اتفاق و پدي//ده بنيادگرايي با عن//وان »نيويورك- کاب//ل«؛ اينکه ديگر فقط در کابل نيس//ت که جان آدمها قرباني تروريسم و تعصب ميشود. امروز تقريبا همه جا، ردي از آن ديده ميش//ود. کشورها يک به يک قرباني ميشوند و معلوم نيست قرباني بعدي کجاست. قابليت پيشبيني را از دست دادهاي//م. اين ويژگي، اذهان ما ش//هروندان جامعهاي کم و بيش جهانيش//ده را تسخير کرده اس//ت. درباره چرايي ب//روز اين پديده بس//يار ميتوان گفت اما ترديدي نيست که سياس//تهاي کش//ورهاي قدرتمند جهاني و منطق//هاي و حمايته//اي آنها هم نقش مهمي در گس//ترش تروريسم داشته است. بسياري از اين گروههاي تروريستي به کارت بازي کش//ورها عليه يکديگر بدل ش//دهاند. هيوالهايي آزاد ش//دهاند که مهارشان به اين سادگي نيست. تروريسم چون پديدهاي واقعا جهانيش//ده، نيازمند عزم جديتر از جانب سياستمداران است؛ عزمي که هنوز چندان نشاني از آن نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.