اوراقسازیبدهیهایدولتی

پیش شرط گذر اقتصاد ایران از بحران زیر ذره بین »جهانصنعت«؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اقتصاد ايران با دو تهديد خطير روبهروست؛ (1) بحران بانکی و (2) بحران تورم آتی انباشته در حسابهای هزينهزای بانکها. بحران بانکی خود ناشی از دو عدم تعادل عمده است: (1) بحران اعسار و (2) بحران نقدينگی. اسم رمز مقابله با بسياری از اين مخاطرات پيش روی يک کلمه است: رونق. بدون رونق دير يا زود سيل ورشکستگی بنگاههای اقتصادی بانکها را هم درگير میکند. بياييد باهم مرور کنيم که در اين صورت با چه شرايطی روبهرو خواهيم بود: بانکهای مستاصل در تسويه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.