پاسخ بانک مرکزی به یادداشت »جهان صنعت«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بانک مرکزی نس//بت به يادداشت روز شنبه 20 خرداد با عنوان »بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپين« به قلم آقای غالمرضا کيامهر، نکاتی را در خصوص نحوه عملکرد اين بانک با مساله موسسه غيرمجاز و منحله فرشتگان مطرح کرده است که در پی میآيد.

نويس//نده محترم، در ابتدای يادداشت به تامين مالی سه هزار ميليارد تومان برای پرداخت به سپردهگذاران تعاونی اعتباری منحله فرشتگان اشاره کرده و آورده است: »بايد بپرسيم اگر برای بانک مرکزی تامين مالی پرداخت وجوه سپردهگذاران فرشتگان و کاسپين از راه فروش دارايیهای غيرنقدی آن موسسات امکانپذير بوده چرا...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.