یك توضيح ضروري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در ش//ماره پنجش//نبه 96/3/18 در صفح//ه نخس//ت »جهانصنعت« يادداشتي با عنوان »قطر قرباني زيادهطلبي عربستان« از آقاي »دکتر اردوان اميراصالن//ي«، کارش//ناس برجس//ته ژئوپليتيک خاورميانه به چاپ رس//يده ب//ود. ذکر اين توضيح ضروري اس//ت که مطلب به زبان فرانس//ه نوشته ش//ده خانم آزيت//ا رباني زحمت برگ//ردان آن را برعهده داشتند که نام ايشان به عنوان نويسنده آمده بود. با س//پاس از لطف دکتر اميراصالني که اجازه چاپ مطالبش//ان را به »جهانصنعت« ميدهند و ب//ا تش//کر از مترجم محترم از بابت اين اش//تباه پوزش ميخواهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.