آنهایيکهنبایدسوارقطاردولتدوازدهمشوند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادق جنان صفت بدشانس//يهاي حس//ن روحان//ي، رييسجمه//ور ايران گويا تمام ش//دني نيس//ت. او يک دوره بس//يار پرفش//ار از سوي مخالفان سرسخت و تندخوها را که بدون لحظهاي توقف آتش بر خيمه او مي زدند تازه پشت سرگذاشته بود که رخداد عجيب يورش ناجوانمردانه به مردم تهران نمايان شد. حسن روحاني که در حال تکاپو براي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.