خودروسازی سود ميبرد

بررسی جداسازی وزارت صنعت از تجارت؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بع//د از ادغ//ام دو وزارت صنايع و معادن و بازرگاني در سال 1390 بسياري از کارشناسان و دس//تاندرکاران واردات خودرو نس//بت به عواقب تصميمگيري دولت دهم ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.