آنهايي كه نبايد سوار قطار دولت دوازدهم شوند

Jahan e-Sanat - - News -

بدشانسيهاي حسن روحاني، رييسجمهور ايران گويا تمام ش//دني نيست. او يك دوره بس//يار پرفشار از سوي مخالفان سرسخت و تندخوها را كه بدون لحظهاي توقف آتش بر خيمه او مي زدند تازه پش//ت سرگذاشته بود كه رخ//داد عجيب يورش ناجوانمردانه به مردم تهران نمايان شد. حسن روحاني كه در حال تكاپو براي تاسيس دولت دوم خ//ود بود حاال با موج تازهاي از يورشهاي س//خيف مخالفان مواجه شده كه دشمنان اين مرز و بوم از مداراي دول//ت وي سوءاس//تفاده و حمله به مردم را س//اماندهي كردهان//د. اين روزهاي س//خت روحاني همزمان ش//ده با تش//كيل كابينه دوازدهم كه برخي مس//ايل را از مس//ير خارج كرده اس//ت. روحاني براي كار ناتمام خود در حوزه سياست خارجي كه وعده برطرف كردن همه تحريمها را داده بود حاال ش//رايط سختتري خواهد داشت. لجاجت رهبران عربستان و همراهي ترامپ با آنها براي فشار به ايران محقق كردن اين وعده روحاني را ناروشن نشان ميدهد. از سوي ديگر اما روحاني وعده داده است ميخواهد در ادامه كاميابياش در مهار تورم، بنبست ركود نسبي را شكسته و بخشهايي از اقتصاد را به رونق برساند. اين كار اما نيازمند س//رمايهگذاري هنگفت خارجي است كه به نظر ميرسد در وضع فعلي روزگار خوبي ندارد. رييسجمهور اما براي كامياب//ي در دولت دوم خ//ود راهي جز انتخاب كابينهاي نيرومند، چابك، منسجم و فداكار و خستگيناپذير ندارد. دولت دوازدهم بايد درهاي ورودش تنگ و باريك شود و چند گروه افراد به درون آن راه نيابند. آنهايي كه خس//ته شده و تاب ايستادگي در برابر مخالفان قسمخورده دولت را ندارند بايد پشت درهاي دولت متوقف شده و راه خود را به س//وي عافيتطلبي هموار سازند. آن گروه از كساني كه در چهار سال سپري شده ناكارآمد بوده و باري به هر جهت هم//راه دولت ماندند و هيچ قدم//ي براي كاميابي دولت برنداش//تند نيز بايد راه ديگري را جستوجو كنند. اين گروه از افراد بدون اينكه تخصص كافي داشته باشند به هر دليل در قطار دولت يازدهم براي خود جا پيدا كرده و روز و روزگار را به بيهودهكاري سپري كردند. اين گروه از تكنوكراتها در هر سطحي اعم از وزير، معاون وزير، رييس سازمانهاي بزرگ دولتي و مديران ارشد بايد بدون تعارف از دولت جدا شده و پي كار خود بروند.

دس//ته ديگري از اف//راد كه نبايد به كابين//ه راه يابند همانهايي هس//تند كه آب زالل روزهاي خوش دولت را نوش//يدند و به گاه س//ختي و صعوبت خود را به راه ديگر كش//اندند و چشمشان را بر مبارزه بس//تند. اينها اگر بار ديگر به دولت راه يابند، در دو س//ال آخر كابينه دوازدهم بزرگترين آس//يبها را به دول//ت وارد خواهند كرد. يك گروه ديگر از كساني كه نبايد در اتوبوس دولت دوازدهم بنش//ينند، كادرهاي برجسته رقباي حس//ن روحاني در جري//ان مبارزهاند. حضور حتي يك نف//ر از آنها ميتواند پاش//نه آشيل دولت شده و راه نفوذ مخالفان قسم خورده به دولت را باز كند. نبايد فريب خورد و س//ادهانگارانه اين افراد را به دولت راه داد. سرانجام اينكه ياران وفادار دولت و حس//ن روحاني را نبايد فقط به دليل داشتن اين صفت نگه داشت. وفادار بودن با كارآمد بودن دو مقوله متفاوتند و ممكن اس//ت ناكارآمدي ياران وفادار آس//يب جدي به دولت بزند. دولت دوازدهم بايد منس//جم و پويا و تابآور باشد و كارها را گونهاي سامان دهد كه تاج دولت در خانه اصالحات بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.