اعتراضدادستانيبهحكمتبرئهدختروزير

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- مديركل مبارزه با قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتي گفت: دادستاني نسبت به تبرئه دختر وزير آموزش و پرورش از اتهام قاچاق كاال اعتراض كرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده و در حال بررسي است. عبدالمجيد اجتهادي، در پاسخ به اين سوال كه آيا دادستاني تهران به حكم شعبهبدويتعزيراتمبنيبرتبرئهدختروزيرآموزشوپرورشازاتهامقاچاق كاال اعتراض كرده است يا نه، گفت: دادستاني اعتراض كرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده و در حال بررسي است. وي خاطرنشان كرد: اين مساله كه آيا اعتراض دادستاني به حكم صادره وارد است يا نه در شعبه تجديدنظر بررسيميشود.اجتهاديدرپاسخبهاينسوالكهپيشتراعالمشدهبودحكم تبرئهدختروزيرقطعيشدهاست،اظهارداشت:اينحكمازنظردستگاههاي مسوول قطعي شده؛ دستگاههايي كه صراحتا در قانون ميتوانند اعتراض كنند به اين راي اعتراض نكردهاند بنابراين از آن جهت حكم قطعي شده و اعتراضي هم كه از سوي دادستاني مطرح شده، در مرجع مربوطه بررسي و اتخاذتصميمميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.