اقليمكردستانبخشيازجمهوريعراقاست

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: عراق يكپارچه، باثبات و دموكراتيك،ضامنمنافعهمهمردماينكشورازتماماقوامومذاهبآنخواهدبود. بهرامقاسميدرواكنشبهتصميميكجانبهاقليمكردستانعراقمبنيبربرگزاري رفراندوم استقالل اظهار داشت: موضع اصولي و روشن جمهوري اسالمي ايران، حمايتازتماميتارضيويكپارچگيعراقاست.اقليمكردستانبخشيازجمهوري عراقاستوتصميماتيكجانبهوخارجازموازينوچارچوبمليوقانوني،بهويژه قانون اساسي عراق، آن هم در شرايط پيچيده عراق و منطقه و طراحي بدخواهان براي تداوم بيثباتيها در عراق صرفا به ايجاد مشكالت جديد در اين كشور خواهد انجاميد. وي افزود: عراق يكپارچه، باثبات و دموكراتيك، ضامن منافع همه مردم اين كشور از تمام اقوام و مذاهب آن خواهد بود. امروز عراق بيش از هر زمان ديگري نيازمند آرامش و وفاق ملي است و اختالفات اربيل با بغداد نيز بايد در چارچوب گفتوگو و تفاهم ملي و منطبق با قانون اساسي عراق حل و فصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.