تامینمالی03 هزارمیلیاردتومانی بنگاههای تولیدی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- نقشه راه تامین مالی و پرداخت تسهیالت برای سالجاری دیروزبهشبکهبانکیابالغشدکهبراساساینابالغیهمنابعحدود03 هزارمیلیارد تومانیبرایتامینمالیبنگاههایتولیدیپیشبینیشدهاست.درسال5931 با پیشنهاد بانک مرکزی و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( قرار بر اینشدتاشبکهبانکیحدود01 درصدازتسهیالتخودرابرایاحیایبنگاههای کوچک و متوسطی که تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، پرداخت کنند. براین اساس تا حدود 16 هزار میلیارد تومان برای حمایت از 7000 بنگاه در نظر گرفته شد. این در حالی است که آخرین اطالعات دریافتی حاکی از این است که در سال گذشته شبکه بانکی نزدیک به71 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی42 هزار بنگاه اقتصادی پرداخت کرده است.به دنبال روال سال قبل و همان طوری که پیشتر مقامات بانک مرکزی و وزارت صمت اعالم کرده بودند، حمایت از بنگاههای تولیدی در سالجاری نیز ادامه خواهد داشت.طبق دستورالعملی که بانک مرکزی بهشبکهبانکیاعالمکردهحدود03 هزارمیلیاردتومانتسهیالتدرنظرگرفته شدهاستکهدرسهبخشهزینهخواهدشد،بهگونهایکهحدود02 هزارمیلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش 10 هزار بنگاه اقتصادی و 10 هزار میلیارد دیگر برای تامین مالی مورد نیاز0006 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی برای بازسازی و نوسازی 5000 واحد اقتصادی از محل منابع داخلی اختصاص داده شده است.اما نرخ سود تسهیالت پرداختی به متقاضیان براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیالت 18 درصد است.براساس این دستورالعمل شرایطی برای اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات به بنگاههای کوچک و متوسط تعیین شده که بانکها آنها را در اولویت قرار خواهند داد.بنگاههای معرفی شده از سوی کارگاههای استانی خواهند بود مشروط به این که توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب توسط بانک عامل احراز شود. بنگاههای تولیدی که محصوالت آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار بوده و منجر به انباشته شدن محصوالت در انبار نشود. از سوی دیگر بنگاههای تولیدی مش//مول خواهند شد که متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی باشند.از سوی دیگر بنگاههایی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بودند و اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به تشخیص بانکها موجب فعالیت مجددا آنها شود. بنگاههایی که تسهیالت دریافتی قبلی را درمحلموضوعقراردادتسهیالتاعطاییمصرفکردهباشند،بهعبارتیآنهاییکه در سال گذشته و قبلتر منابع بانکی را دریافت کردهاند باید آن را خرج کرده باشند. همچنین بنگاههایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نتوانستند تعهداتشان را در قبال شبکه بانکی و اشخاص انجام دهند یا اینکه از میزان اشتغال پایدار و توجیهپذیری بیشتریبرخوردارباشندمیتوانندازاینتسهیالتاستفادهکنند.درراستایاجرای این طرح بانکها موظفند برای حفظ منابع سپردهگذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کرده و در صورت کسب اطمینان از توجیهپذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی متقاضی نسبت به اعطای تسهیالت تصمیمگیری کنند. در صورت عدم موافقت بانکها با اعطای تسهیالت به بنگاههای معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه باید دالیل مخالفت به صورت مکتوب به کارگروه منعکس شود.در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسید مقرر بانکعاملمیتواندحداکثربهمیزانتسهیالتتسویهشدهدوبارهنسبتبهاعطای منابع تسهیالت در گردش اقدام کند. همچنین بانکها مکلف شدند طبق قانون 19 رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد یا تبدیل وثایق متناسب با میزان باقیمانده تسهیالت اقدام کنند.

در انتخاب وثیقه این بانک عامل است که تصمیمگیری خواهد کرد.بانکها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتایج را اعالم کنند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی ش//ده از طرف کارگ//روه ظرف 15 روز کاری به بانکهای عامل به منظور ارائه تقاضا و مدارک بانک درخواست را به کارگروه مربوطه برگشت داده و مراتب را در سامانه اطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.