نحوه تنظیم صورتهای مالی بانکها

Jahan e-Sanat - - News -

بانک مرکزی در بخشنامهای به منظور صیانت از منافع سپردهگذاران و ایفای مسوولیت در ایجاد و حفظ سالمت و ثبات نظام بانکی کشور، تاکید کرد که بانکها صورتهای مالی سال گذشته خود را مطابق نمونه ابالغی تنظیمکنند.بانکمرکزیبهمنظورتسهیلدربرقراریارتباطاتبینالمللی بانکهای ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ،1395 شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارش//گری مالی دانس//ت و مواردی را به شبکه بانکی متذکر شد.بانک مرکزی در بخش//نامه شماره 96.76009 مورخ 13 خردادماه سال 1396 شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده که صورتهای مالی، یادداشتهای پیوست و گزارش حسابرسی را شامل میشود.برهمین اساس به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بینالمللی بانکهای ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ،1395 موارد زیر را متذکر میشود: هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری موظفند با اهتمام کامل نس//بت به تنظی//م صورتهای مالی سال 1395 مطابق نمونه ابالغی بانک مرکزی اقدام کنند. به ویژه تمام یادداش//تهای پیوست صورتهای مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود را به طور کامل ارائه کنند. همچنین هیات مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطالعات را فراهم کرده و با صدور دس//تور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک و موسس//ه اعتباری، به گونهای عمل کنند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد. به عالوه، ضمن برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافقهای احتمالی با هدف دستیابی به گزارش مطلوب حسابرسی، اهتمام الزم را مبذول کنند.عالوه براین ضروری است حسابرسان مستقل بانکها و موسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفهای، در رسیدگیها به گونهای عمل کنند که گزارشهای حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استانداردهای حسابرسی تنظیم شود. در این ارتباط الزم است حسابرسان از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفادهکنندگان صورتهای مالی دشوار میکند، خودداری کنند. همچنین باید پیشنویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک ارسال و متعاقبا طبق جدول زمانبندی شده، امضاکنندگان گزارش در جلسهای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی ش//رکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.