تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان امور مالیاتی به تازگی در بخشنامهای ادارات زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوس//ط را تقسیط کنند.به گزارش ایبنا، پیش از این سازمان تامین اجتماعی نیز در راستای حمایت از تولید و اشتغال و با هدف حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار را اجرایی کرده بود.در این راستا سازمان امور مالیاتی به تازگی در بخشنامهای ادارات زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تقسیط کنند. پیش از این سازمان تامین اجتماعی نیز در راستای حمایت از تولید و اش//تغال و با هدف حمایت از سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی، بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار را اجرایی کرده بود؛ موضوعی که با استقبال تولیدکنندگان روبهرو شد.بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، ادارات کل مالیات موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط را که از طریق کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای دریافت تسهیالت به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی میشوند، به صورت پلکانی بر اساس برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.