افتتاح 7 طرح صنعتی در استان کرمان

Jahan e-Sanat - - News -

با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن هفت طرح صنعتی در استان کرمان به بهرهبرداری رسید.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن هفت طرح صنعتی در اس//تان کرمان به بهرهبرداری رس//یده و برای 806 نفر اش//تغال مستقیم ایجاد ش//ده است.طرحهای یاد شده از 46 میلیون یورو تس//هیالت ارزی و 21 میلیارد تومان تسهیالت ریالی این بانک استفاده کردهاند. هفت طرح صنعتی بانک صنعت و معدن در استان کرمان شامل صنایع فوالد کرمان، صنایع فوالد هما، فوالد تنبور، فوالد زرند ایرانیان، فرآوران زغالسنگ پابدانا، شرکت آماتیس شهر بابک وپارسپپتکهستند.گفتنیاستپنجطرحصنعتینیزبا634 میلیون یورو تسهیالت ارزی و هشت میلیارد تومان تسهیالت ریالی بانک صنعت و معدن در استان کرمان در حال اجرا هستند که با تکمیل و راهاندازی آنها 950 شغل مستقیم ایجاد می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.