پرداخت 216 هزار فقره تسهیالت ازدواج

Jahan e-Sanat - - News -

بانکملیایرانسالگذشته612 هزارو148 فقرهتسهیالتقرضالحسنه ازدواجپرداختکردهاست.بهگزارش»جهانصنعت«بهنقلازروابطعمومی بانک ملی ایران، کل مبلغ تسهیالت قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده طی سالگذشتهبیشاز81 هزارو678 میلیاردریالبودهاست.دردوماهنخست سالجارینیزبانکملیایران52 هزارو151 فقرهتسهیالتقرضالحسنه ازدواجپرداختکردهکهمبلغاینتسهیالتبیشازدوهزارو306 میلیارد ریال بوده است. در حال حاضر تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجینمبلغ001 میلیونریالاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.