ترامپ، رییس جمهور سایه

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

دونالد ترامپ درباره انزواي قطر يك چيز ميگويد و وزير امور خارجه او، ركس تيلرسون چيز ديگري. به نظر ميرسد كه هرج و مرج كاملي در مواضع بازيگران اصلي دولت ترامپ در قبال قطر وجود دارد.

واژه هرج و مرج در مواضع آمريكا در قبال قطر را خبرگزاري فرانس//ه به كار برده است. خبرن//گار اين آژانس خبري از واش//نگتن از مواضع بسيار متفاوت رييسجمهوري آمريكا و وزير امور خارجهاش گزارش ميدهد. مواضع متفاوت سخنگوي وزارت دفاع آمريكا نيز اين هرج و مرج را به اوج خود رسانده است. در اين گزارش آمده است كه دونالد ترامپ و ركس تيلرس//ون تقريبا همزم//ان دو موضع كامال متفاوت در قبال قطر اعالم كردهاند.

ترامپ جمعه گذش//ته ب//ار ديگر تحريم و ان//زواي قط//ر را به عنوان ي//ك اقدام ضد تروريستي قاطعانه مورد س//تايش قرار داد. حال آن كه، تيلرس//ون آشكارا خواستار رفع تحريمها شده و اعالم كرده بود كه اختالفات پديد آمده بين عربستان و كشورهاي متحد آن با قطر ميتواند تاثيري منفي بر مبارزه با داعش به همراه داشته باشد.

سخنگوي وزارت دفاع آمريكا، اما گفته بود كه انزوا و تحريم قطر هيچ تاثيري بر مبارزه آمريكا با داعش و عمليات نظامي اين كشور در منطقه ندارد. اظهارنظرهاي متفاوت بين ترام//پ و وزير امور خارج//ه دولت او درباره تحري//م و انزواي قطر به باور خبرنگار آژانس خبري فرانسه حكايت از آن دارد كه در دولت ترامپ بر سر مسايل اصلي نيز هماهنگي الزم صورت نميگيرد. مواضع متفاوت ترامپ و تيلرسون ترامپ در كنفران//س مطبوعاتي خود در كاخ س//فيد انزواي قطر را سياستي قاطع در نبرد با تروريس//م ارزيابي ك//رده بود. ترامپ در اي//ن كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرده بود كه قطر از منظر تاريخي يكي از كش//ورهايي اس//ت كه در سطح بسيار بااليي از تروريسم پشتيباني مالي ميكند. او از اميرنشين قطر و س//اير كش//ورهاي منطقه خواسته بود، به پشتيباني مالي از تروريسم و نيروهاي افراطي خاتمه دهند.

ي//ك س//اعت و ني//م پ//س از كنفرانس مطبوعاتي ترامپ در كاخ سفيد نوبت به وزير امور خارجه دولت ترامپ رس//يد. تيلرسون گفت: انزواي سياسي قطر به عمليات نظامي آمريكا در منطقه و مبارزه با داعش آس//يب ميرساند.

بزرگترين پايگاه نظامي آمريكا در منطقه در قطر واقع اس//ت و حدود 10 هزار سرباز در اين پايگاه مستقر هس//تند. وزير امور خارجه آمري//كا به تاثيرات تحريمها بر تامين نيازهاي شهروندان قطر اش//اره كرده و گفته است اين تحريمها ميتواند منجر به كمبود مواد غذايي و همچنين جدايي اعضاي خانوادهها از هم شود و از اين رو، تحريمها بايد تخفيف يابند.

وزير ام//ور خارجه آمريكا خواس//تار رفع محدوديتهاي كش//ورهاي عربي عليه قطر ش//د و گفت كه محاصره دوحه، در مس//ير تالشهاي اياالت متحده براي مبارزه با گروه داعش مانع ايجاد كرده است. عربستان همراه با متح//دان منطقهاي خ//ود از جمله مصر، بحرين و امارات مناس//بات ديپلماتيك را با قط//ر قطع كرده و مرزهاي دريايي، هوايي و زميني خود را روي اين كشور بستهاند و دوحه را به تقويت گروههاي تروريس//تي و نزديكي به ايران متهم كردهاند. چند كشور ديگر هم به تبعيت از عربستان روابط خود را با دوحه كاهش داده يا قطع كردهاند.

وزير امور خارج//ه آمريكا گفت كه ايجاد محدودي//ت عليه قط//ر به ت//الش و كارزار اي//االت متحده ضد گروه حكومت اس//المي ضربه زده است.

ب//ه گ//زارش آسوش//يتدپرس، آمري//كا پيش//تر گفته بود كه بحران قطر تاثيري بر فعاليتهاي نظامي واشنگتن در خاورميانه نخواه//د داش//ت. تيلرس//ون تصريح كرد ك//ه آمريكا همراه ب//ا كويت آماده اقدامات ميانجيگرانه براي حل بحران قطر اس//ت. به گفت//ه او، زمينهه//اي الزم براي چنين كاري مهياس//ت. وزير خارجه آمريكا تاكيد كرد خواس//ت اياالت متحده اين است كه نبايد تنش بيش//تري به وجود آيد.

اظهارات تيلرس//ون در روزي بيان شد كه عربستان و متحدانش، اقدامات خود عليه قطر را تشديد كرده و برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي اين كش//ور و سازمانهاي مستقر در دوحه را در فهرست سياه تحريمهاي خود قرار دادهاند. بانك مركزي امارات به بانكهاي اين كشور دستور داده است كه انجام معامله با 59 شخص حقيقي و 12 مؤسسه وابسته به قطر را متوقف كرده و داراييهاي آنها را ضبط كنند. بان//ك مركزي امارات همچنين به بانكهاي اي//ن كش//ور دس//تور داده كه حس//ابهاي مش//تريان مربوط به شش بانك قطري را به سرعت ارزيابي كنند. قطر اتهامهاي كشورهاي عربي را بيپايه و اساس دانسته است. موضع پنتاگون هرج و مرج در مواضع آمريكا نس//بت به قطر محدود به اظهارات ضد و نقيض ترامپ و تيلرس//ون نميش//ود. برخالف اظهارات ركس تيلرس//ون درب//اره تاثي//رات منفي تحريمه//ا و انزواي قطر ب//ر مبارزه آمريكا عليه تروريس//م، جف ديويس، س//خنگوي وزارت دف//اع آمريكا گفته بود كه تحريمها و ان//زواي قطر هي//چ تاثيري ب//ر عمليات نظام//ي آمري//كا در منطقه ن//دارد. پس از انتشار اظهارات تيلرسون درباره قطر، جف ديويس با انتش//ار توئيتي اظهارات پيشين خ//ود را تعديل ك//رد. او گفت، انزواي قطر تاثيري ب//ر فعاليتهاي ج//اري آمريكا در پايگاه نيروي هوايي آمريكا در العديد قطر ن//دارد اما در درازمدت ميتواند بر عمليات نظام//يآمري//كاتاثي//رمنف//يبگ//ذارد. حمايت اردوغان از دوحه اين در حالي است كه رييسجمهور تركيه ضمن حمايت از قطر و رد اتهامهاي وارد شده از س//وي چند كشور عربي در مورد حمايت دوحه از افراد و گروههاي تروريستي، ميگويد دولتش به طرح اعزام نيروهاي نظامي به قطر سرعت ميبخشد.

رج//ب طيباردوغ//ان، جمعه گذش//ته خواستار پايان دادن به انزوا و محاصره قطر شد و گفت: تاكنون من هيچ نشانهاي از حمايت قطر از تروريسم نديدهام. رجب طيباردوغان گفته اس//ت كشورهاي عربي نهادهايي را كه پايهگذاري شدهاند تا خدمات مختلفي ارائه كنند به عنوان گروههاي تروريس//تي معرفي كردهاند، چنين چيزي نبايد رخ دهد. من اين نهادها را ميشناسم.

آنكارا كه مانند دوحه از حاميان ش//ماري از گروهها مانند اخوانالمس//لمين بهش//مار ميرود، طرحي براي اعزام مستشاران نظامي ب//ه قطر داش//ته ك//ه اردوغان تاكي//د كرده اجراي آن ش//تاب خواهد گرفت. طرح اعزام ني//رو 17 ديماه به تصوي//ب پارلمان تركيه رسيده بود.

رييسجمهور تركيه همچنين تاكيد كرده دولتش ت//الش خواهد كرد قط//ر با كمبود مواد غذايي و نيازهاي پزشكي روبهرو نشود. قطر ب//ه واردات نيازهاي اوليه، از طريق مرز زميني خود با عربستان سعودي وابسته است كه اكنون مسدود شده است. اردوغان تاكيد كرد: بعضيها از حمايت ما از برادران قطري و ارس//ال غذا براي آنها راضي نيس//تند. مرا ببخش//يد! ما به پشتيباني همهجانبه از قطر ادامه خواهيم داد.

هشدار مركل نسبت به انزواي ايران و قطر

از طرفي صدراعظم آلمان با صراحت تمام درب//اره بحران ديپلماتيك پدي//د آمده بين عربس//تان و قطر اعالم موضع كرد و نسبت به ان//زواي دو كش//ور ايران و قطر هش//دار داد. آن//گال مركل اوضاع منطقه را به ش//دت نگرانكننده خواند.

صدراعظم آلمان نس//بت ب//ه تنش پديد آمده بين قطر و ش//ماري از كشورهاي حوزه خليج فارس ابراز نگراني كرد. آنگال مركل در جريان سفر خود به مكزيك گفت كه آلمان خواس//تار حل اختالفات بر س//ر ميز مذاكره اس//ت. صدراعظم آلمان از كش//ورهاي عضو ش//وراي همكاري خليج فارس خواس//ت با يكديگر همكاري كنند. مركل گفت: آلمان با عزيمت از منافع خود، به حفظ توازن منطقي قدرت در منطقه توجه دارد. نقشايرانوتركيه آنگال مركل ضمن تاكيد بر ضرورت مبارزه با تروريسم و مقابله با پشتيباني از گروههاي تروريستي تاكيد كرد: اختالفات و بحران پديد آمده بدون مشاركت بازيگران اصلي در منطقه ممكن نيست.

صدراعظ//م آلم//ان تصريح ك//رد: تنها با مشاركت ايران، تركيه و قطر ميتوان راهحلي براي اين بحران ياف//ت. مركل گفت: هرگاه همه كشورهاي ذينفع در تماس با يكديگر باش//ند، يك راه حل سياسي ميتواند شكل گيرد. ما خواس//تار چنين امري هستيم و در اين راستا تالش خواهيم كرد. سخنان مركل واكنش//ي به سياس//ت دولت ترامپ در قبال ايران اس//ت. رييسجمهور آمريكا خواستار انزواي ايران ش//ده است. بايد يادآور شد كه عربستان سعودي به علت تماسهاي قطر با ايران، مناس//بات ديپلماتيك خ//ود را با اين اميرنشين قطع كرده است.

از طرفي زيگمار گابريل جمعه گذش//ته پ//س از دي//دار با همت//اي قط//ري خود، ش//يخ محمد عبدالرحم//ان آلثاني گفت: جامع//ه بينالملل و آلم//ان از رويدادهاي منطقه س//خت نگراناند. به گفته او آلمان عالقهمند است كه بحران ايجاد شده ميان قطر و كش//ورهاي عربي منطقه از راههاي مسالمتآميز حل شود. گابريل خاطر نشان كرد، كش//ور قطر پيامدهاي تحريم و قطع مناس//بات ديپلماتيك را حس خواهد كرد.

وزير خارجه آلمان همچنين اعالم كرد: اين بحران بر اقتصاد آلمان نيز تاثير خواهد گذاشت. گابريل تاكيد كرد: ما اعتقاد راسخ داريم كه اكنون زمان ديپلماس//ي اس//ت. او اب//راز اميدواري كرد كه بس//تن راههاي درياي//ي و هوايي قط//ر هر چه زودتر پايان يابد تا بتوان نيروها را روي مخالف واقعي، يعني گروه »دولت اسالمي« متمركز كرد. ب//راي اين منظ//ور بايد نيروه//اي ائتالف ضدداع//ش كه قطر نيز جزو آن اس//ت، در كن//اره//مق//رارگيرن//د.

ش//يخ محمد عبدالرحم//ان آلثاني در نخس//تين ديدار خارجي خود پس از ايجاد بحران قطر، از همبس//تگي آلمان با كشور خ//ود قدرداني ك//رد. او از مجازات جمعي قطر سخن گفت و قطع روابط ديپلماتيك با كشور خود را نتيجه تشديد بحران رسانهاي و پخش اطالعات نادرس//ت خواند. گابريل و همت//اي قطري او مش//تركا از تالشهاي كويت براي ميانجيگري قدرداني كردن//د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.