آزمونجديدامانوئلماكرون

Jahan e-Sanat - - News -

مجيد عابدينیراد*- امروز دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه برگزار میشود. در واقع يك ماه پس از پيروزی امانوئل ماكروندرانتخاباترياستجمهوریكهبادرصدبااليیرقيب راستگرای افراطی خود، مارين لوپن را از ميان برداشت، اينك آزمون ديگری را پيش رو دارد. ماكروندرشرايطیبهعنوانهشتمينرييسجمهوردر»جمهوریپنجمفرانسه« وارد كاخ اليزه شد كه با به هم ريختن تمام قواعد سنتی سياست اين كشور، بدون اتيكت حزبی به پيروزی رسيد. به عبارت بهتر ماكرون هنگامی كه سوگند ياد كرد در اين فكر بود كه چگونه در پارلمان جديد فرانسه، اكثريت كرسیها را آن هم با درصد باال به دست آورد، تا بتواند برنامههای خود را به اجرا درآورد. در اين رهگذر، ستاد انتخاباتی ماكرون در آغاز كار با تاسيس »فرانسه به جلو« بهطور رسمی و به عنوان حزب حامی رييسجمهور، در واقع نخستين گام را برای مبارزات انتخابات پارلمانی برداشت. در دور اول انتخابات نامزدها با كسب05 به اضافه يك درصد آرا میتوانند وارد پارلمان شوند، اما در غير اين صورت دو نفر باالتر هر ليست به دور دوم راه پيدا میكنند.

اينكطبقآخريننظرسنجيهادرفرانسهپيشبينيمیشودكههوادارانحزب ماكرون حتي بين 395 تا 425 كرسي در مجلس را نصيب خود كنند! بر اساس نظرسنجياخيردستراستيهاوميانهروهاحدوديكصدكرسي،حزبسوسياليست تنها 25 كرسي و جبهه ملي حدود 15 و گروه نامطيعها و بقيه حدود 10 تا 15 كرسي را به دست خواهند آورد.

بااينكهچنيننتيجهايحالتيباورنكردنيدارد،امابابههمريختگيهايسياسی فعلي منتظر هر امر خارقالعادهاي در اين راستا هم ميتوان بود! در حال حاضر و با توجه به شرايط خيلي خاص در صحنه سياست فرانسه و تقسيم نيروها و از هم پاشيدگي آنها همه شانس ممكن براي يك پيروزي غيرمنتظره ديگر در انتخابات براي ماكرون فراهم شود. اما نبايد از نظر دور داشت كه يك اشتباه و برخورد غلط و از روي بياحتياطي ميتواند در همين فاصله كوتاه براي او و پيروان حزبياش عواقببسياربديبهبارآورد.مانندانتخاباتمجلسسال7002 برايساركوزيويا 2012 برايفرانسوااوالندكهدرفاصلهبيندوانتخاباتمجلسنمايندگانبهخاطر عدم رعايت برخي از مسايل حساس براي مردم احزاب وابسته به آنها كرسيهاي زيادي را از دست دادند.

با اينكه همه سعي رييسجمهور جديد در انتخاب نخستوزير ادوارد فيليپ و اعضاي كابينه او بر اساس بررسي خيلي موشكافانه و وسواسي، حداقل به ظاهر، از سوابق وزرا صورت گرفت، با افشاگريهاي رسانهای در مورد آنشه و دو نفر از وزيران زير عالمت سوال رفتهاند.

يكي از آنها ريشارد فران، وزير آمايش سرزمين است كه جزو پايهگذاران حركت سياس//ي است كه ماكرون را به قدرت رساند. وزير ديگر هم ماريل دوسرنز، وزير امور اروپايي و از نزديكان رهبر قبلي حزب ميانهروهاست كه از همپيمانان اصلي ماكرونبهحسابميآيد. مشكلمهماينجاستكهباوجودسوءظنهايمطرح شده در مورد كارهاي ضداخالقي و خالف قانوني نسبت داده شده به اين دو وزير، نخستوزير و خود رييسجمهور با سماجت زياد از آنها حمايت ميكنند و حاضر به بركناريشانتاروشنشدنوضعشاننميشوند.ايندومسالهووجودچندينمورد ديگر از كانديداهاي وابسته به حزب ماكرون براي انتخابات كه داراي سوءپيشينه و مشكلدارهستنددرايجاداعتمادمردمبهنيتتغييريكهاوخودشراسردمدارآن معرفيميكندتزلزلزياديواردكردهاست.مقاماتفعليبهجايرسيدگيواتخاذ تصميم در مورد اين مسايل با عنوان اينكه تا به صورت مشخص مسالهاي دادگاهي و شاكياي وجود نداشته باشد هيچ اقدامي جايز نيست از پرداختن به آنها طفره ميروند.بسياريازاحزابوشخصيتهاخواستاراستعفايدووزيرآمايشسرزمين و امور اروپايي شدهاند ولي نخستوزير و خود رييسجمهور و وزير دادگستري هيچ عكسالعملمعقوليدرمورداينمسايلزهرآلودكههمهبحثهايپيشازانتخابات رابهخودشانتخصيصدادهاندنشاننميدهندوهربارباعنوانداليليغيراصولياز انجامهراقداميشانهخاليميكنند. دراينميانموردفران،وزيرآمايشسرزميناز همهبيشترسروصداراهانداختهاستتاجاييكه57 درصدمردمدرنظرسنجيها خواستار بركنار شدن اين وزير شدهاند.

حرف اينجاست كه ماكرون كه از ابتدا دم از حاكم كردن اخالقگرايي بر رفتار و كارهايسياسييونميزدهوميزندوآنراجزومهمترينشعارانتخاباتيوبرنامهدر اولويت خود قرار داده، چطور است كه از وضع پيش آمده براي اين دو نفر از اعضاي دولت حمايت كرده و در آخرين شوراي وزيران از همگان خواسته تا نسبت به اين مسايلسرسختانهايستادگيوبهصورتمنسجمازاينوزيرانپشتيبانيكنند!؟

اين مساله شديدا به شهرت و اعتبار حزب تازهتاسيس رييسجمهور ضربه زده است؛ آن هم حزبي كه فرياد پاك بودن اعضايش را ميزند و به دنبال وضع كردن قانوني براي باال بردن اخالقگرايي در ميان سياسييون فرانسه است.

در صورتي كه ماكرون و همراهانش همچنان سعي در پوشش گذاشتن روي اين مسايلداشتهباشندعواقبآنميتوانددرفاصلهبيندودورهبرايحزباوبهصورتي غيرقابلمديريتوپيشبينيدرآيد.ايندرشرايطياستكهوزيردادگستريآقاي بيروطرحيبرايمجبوركردندستاندركارانسياسيبهرعايتاصولاخالقيتهيه كرده تا پيش از انتخابات به مجلس تسليم شود. اين وزير به خاطر جو ناجور فعلي، اسم اين قانون را »اعتماد در زندگي دموكراتيك« گذاشته تا ديگر كسي حرف از عدم اخالقگرايي خود ماكرون و كابينه جديد و دوگانه برخورد كردن خودش در حمايت از دوست و هممسلكش را پيش نياورد!

بااينكهدرشرايطخاصفعليممكناستاينمسالهپيشآمدهنتوانداثرزيادي در پشت كردن مردم به ماكرون در اين انتخابات داشته باشد ولي در مجموع اين نحوهبرخوردحكايتازنوعينگرشخاصماكرونيسمبارنگيمستبدانهواخالقگرا دارد كه در ميانمدت براي هر دو جامعه فرانسوي و اروپايي ميتواند خطراتي را نيز دربر داشته باشد! يعني با اين الپوشاني، و خود و اطرافيان نزديك را از بافتي جدا از ديگران دانستن اعتبار خيلي از راهكارهاي ماكرون، چه براي فرانسه و چه براي اروپا و صداقت فكري و برخوردي او را زير س//وال ميبرد و جنبه ظاهري داشتن نياتشراهويداميكند. *تحليلگرمسايلسياسیدرفرانسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.