آماده ادای شهادت درباره تماس با روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

دونالد ترامپ رسما به سخنان و اظهارات جيمز كومي، رييس پيش//ين و بركنار شده افبيآي در جلسه علني كميته اطالعاتي سنا واكنش نشان داد. وي سخنان كومي را دروغ خواند و ابراز آمادگي كرد كه رس//ما درباره اين ادعا سخن گويد.

آمادگي رييسجمهور آمريكا براي اظهارنظر رس//مي و با اداي س//وگند پيرامون رابط//ه احتمالي اعضاي تيم كارزار انتخاباتياش با مقامات روسي، واكنش رسمي او به سخنان جيمز كومي، رييس بركنار شده افبيآي بود.

جيمز كومي عن//وان كرده بود كه ترامپ خواس//تار متوقف شدن تحقيقات افبيآي پيرامون تماس مايكل فلين، مش//اور امنيت ملي آمريكا با سرگئي كيسلياك، سفير روسيه در واش//نگتن شده بود. حال ترامپ گفته است كه با اداي سوگند حاضر است درباره اين اتهامات سخن گويد.

رييسجمهور آمريكا در كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با كالوس يوهانيس، رييسجمهور روماني اعالم كرد كه جيمز كومي در جلس//ه علني كميته اطالعاتي سنا اطالعات غلط داده است.

ترام//پ در اين كنفران//س گفت كه او ن//ه از كومي خواسته به تحقيقات پيرامون تماسهاي احتمالي اعضاي تيم انتخاباتي او با مقامات روس//ي خاتمه دهد و نه از او طلب وفاداري كرده اس//ت. ترامپ در پاس//خ به پرسش يكي از خبرنگاران كه پرس//يده بود آيا او حاضر است با اداي سوگند درباره اين مسايل شهادت دهد، گفته بود: صد در صد.

رييس پيشين افبيآي در جلسه كميته اطالعاتي سنا دولت ترامپ را متهم به دروغگويي كرده و مواضع ترامپ درباره تماس با مقامات روس//ي را بهشدت نگرانكننده خوانده بود. ترامپ پس از شهادت جيمز كومي در جلسه اطالعاتي سنا عنوان كرده بود كه از نظر او موضوع خاتمه يافته و حال ميتواند به مسايل جاري روز بپردازد.

ترامپ در كنفرانس مطبوعاتي ياد شده، جيمز كومي را متهم به انتش//ار غيرقانوني اطالع//ات افبيآي كرد. ترامپ پيش از آن نيز با انتش//ار توئيتي مدعي شده بود نوارگفتوگوها جيمز كومي در جلس//ه علني كميته اطالعاتي س//نا گفته ب//ود كه از مضمون گفتوگوه//اي خود با ترامپ يادداش//تبرداري كرده و اين يادداش//تها را در اختيار دوستي قرار داده است. كومي از ترامپ خواسته است تا نوار صحبتهايشان را منتشر كند.

يك//ي از خبرنگاران در كنفرانس مطبوعاتي از ترامپ پرسيد كه آيا چنين نواري وجود دارد؟ ترامپ گفت كه پاسخ اين پرسش را به زودي خواهد داد. حال مسووالن كارگروه اطالعاتي در سناي آمريكا رسما از دولت ترامپ خواس//تهاند در صورت وجود چنين نواري، آن را تا روز 23 ژوئن در اختيار آنها قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.