تصويبقانونجديدرياضتيدريونان

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- معترضان در مقابل پارلمان يونان پيش از تصويب قوانين جديد رياضتي در اين كشور با پرتاب ماهيهاي مرده به سمت پليس به اين اقدام دولت اعتراض كردند. اعضاي اتحاديه كارگري يونان كه از سوي كمونيستهاحمايتميشوندباپرتابماهيبهسمتنيروهايپليستالش كردند اعتراض خود به مناظرات پارلماني درباره كاهش بودجهها را ابراز كنند. دولتچپگراييونانتالشداردبادستيابيبهيكتوافق،اصالحاتيراباكمك ارائهدهندگان وامهاي بينالمللي اجرا كند. بدون چنين توافقي اين كشور تا ماه آينده دچار مشكالت بسيار گستردهاي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.