بنيادخيريهپسرترامپهدفتحقيقات

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دادستان نيويورك در حال بررسي فرآيندهاي سازمان خيريه متعلق به فرزند رييسجمهور آمريكا بعد از افشاگري مجله فوربس نسبت به اظهاريههاي اشتباه اريك ترامپ درباره نحوه خرج پول اين بنياد خيريه است. دادستاننيويورك،مقامواجدصالحيترسيدگيبهپروندههايسازمانهاي خيريه در اين ايالت؛ جايي كه اريك ترامپ بنياد خيريه خود را ثبت كرده، است.دفتراشنايدرمنجزئياتبيشتريدربارهاينتحقيقاتفاشنكردوتنها تاكيد كرد كه تحقيقات در مراحل اوليه قرار دارد و هنوز نميتوان آنها را به عنوانتحقيقاترسميتلقيكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.