ديدارروسايجمهورروسيهوآمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييسجمهور آمريكا قصد دارد در ماه ژوئيه و در آستانه اجالس رهبران گروه بيست در هامبورگ با والديمير پوتين ديدار و گفتوگو كند.

نمايندهكاخسفيدآمريكادراينرابطهاعالمكرد،ترامپدرسفرماهژوئيه كه توقفي هم در ورشو خواهد داشت، با رييسجمهور روسيه ديدار ميكند. پيشتر نيز اعالم شده بود كه ترامپ قبل از اجالس جي بيست به لهستان ميرود.ديميتريپسكوف،دبيرمطبوعاتيكرملينهمديدارروسايجمهور روسيه و آمريكا را تاييد كرد. اجالس گروه بيست قرار است تا 7 و 8 ژوئيه 16) و71 تير(درهامبورگبرگزارشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.