توقفنماد،تنهاراهكارشفافيتنيست

Jahan e-Sanat - - News -

فراخوان س//ازمان ب//ورس درخصوص اصالح برخي دستورالعملهاي قانوني بسيار بجا، شايسته و نش//اندهنده اش//راف كامل مديران و مسووالن در س//ازمان بورس نسبت به مسايل حاكم بر بازار سرمايه است. فردين آقابزرگي، مديرعامل كارگزاري بانك آينده در گفتوگو با سنا درخصوص فراخوان بازار سرمايه براي اصالح دستورالعملهاي قانوني گفت: ديدگاه س//ازمان بورس به عنوان مقام ناظر و متولي بازار س//رمايه ايران درخصوص بازنگري و اصالح رويه توقف نمادهاي معامالتي و نحوه انتشار اطالعات از سوي ناشران، حركتي سازنده و بسيار باارزش است. وي اين تصميم را پس از تهيه، تدوين وتصويبقانونبازاراوراقبهاداردرس//ال48 يكي از اثرگذارترين عملكردهاي مسووالن در حوزه بازار سرمايه دانست و تاكيد كرد: در اين شرايط مطالعات تطبيقيوضعيتبورسدرداخلكشوردرمقايسهبا تجربهسايركشورهاهموارهبايدموردتوجهباشد.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به حساسيت موضوع و چالشهايي ك//ه اجراي اين تصميمها ميتواند دربرداشته باشد، نكاتي را مطرح كرد و گفت: اصوال توقف نماد معامالتي بهدليل ابهام در ارائه اطالعات يا تغييرات ايجادشده در وضعيت مالي ناشران، اين ذهنيت را ايجاد ميكند كه بازبودن نماد معامالتي يا بازگشايي نمادهايي كه بسته بودند، به منزله عدم وجود ابهام است. وي با تاكيد بر اينكه اساسا توقف نماد معامالتي راهكار مناسبي براي مجاب كردن ش//ركتها براي ارائه اطالعات مالي نيست، افزود: بازنگري در رويههاي معمول بايد همواره در جريان باشد. مديرعامل كارگزاري بانك آينده با اشاره به موضوع مهم ديگر اي//ن فراخوان در ارتباط با ارائه اطالعات از سوي ناشران گفت: در دو سال گذشته ارائه اطالعات از سوي ناشران و ارتباط آن با قيمت سهام تاحدودي متفاوتتر از سالهاي پيش نمود داشته است. در دو سال گذشته شركتهاي زيادي بودهاند كه با تغييرات بااهميت در پيشبيني EPS مدتي متوقف بوده و سپس بعد از بازگشايي با اقبال خاصي متاثر از درصد تغيير در پيشبيني )مثبت و منفي( مواجه نشدهاند و اين موضوع مويد اين است كه اساسا كليه تغييرات قيمت سهام به تغييرات در پيشبيني سود بستگي ندارد يا اينكه قبل از توقف نماد معامالتي اطالعات به نحوي در قيمت سهم خود را نشان داده و تاثير گذاشته است. آقابزرگي در ادامه با تاكيد بر اينكه اين فراخوان بسيار بجا، شايسته و نش//اندهنده اش//راف كامل مديران و مسووالن در سازمان بورس نسبت به مسايل حاكم بر بازار س//رمايه اس//ت، اظهار داشت: بايد در نظر داشته باشيم كه زمان اخذ تصميم و اجرايي كردن تصميمات نيز در اين بين بسيار بااهميت است و الزم است همواره و بدون انقطاع رويههاي موجود را بررسي و به دور از مصلحتانديشي نسبت به اصالح آنها اقدام كنيم. آيندهبازارسهام از س//ويي ديگر علي اس//الميبيدگلي، رييس هياتمديره شركت مش//اور سرمايهگذاري آرمان آتي گفت: آرامش روز گذش//ته و بازگشت بازار از روند هيجانزده روز چهارشنبه هفته گذشته كامال قاب//ل پيشبيني بود. وي در ادام//ه افزود: يكي از عناصر تاثيرگذار در بازارها به ريسك سيستماتيك برميگردد و بازار س//رمايه ايران نيز نهتنها از اين اصل مستثنا نيست بلكه سابقه تاريخي بورس ايران حاكي از اثرپذيري بيش از حد از جريانات و اتفاقات سياسيوريسكسيستماتيكاست.اينكارشناس بازار سرمايه دليل اين ميزان اثرپذيري را تعداد باالي سرمايهگذاران حقيقي خواند و گفت: رفتار هيجاني و به دور از تحليل متعلق به سرمايهگذاران حقيقي است كه به صورت مستقيم در بورس سرمايهگذاري ميكنند چون اين دسته از سرمايهگذاران قدرت تحليل كمتري دارند و معموال تصميماتشان بر پايه هيجان ناشي از اخبار موقت و لحظهاي است. رييس هيات مديره شركت مشاور سرمايهگذاري آرمان آتي با اش//اره به تاثير باالي اتفاقات سياسي در تصميمگي//ري فعاالن حقيقي بازار س//رمايه اظهار داشت: بعد از شوك حمالت تروريستي روز چهارش//نبه بازار در سمت فروش سنگين شد اما بعد از عبور از آن لحظات اوليه، فعاالن بازار دو روز فرصت تحليل داشتند و از طرف ديگر با توجه به اقدامات شايستهاي كه درخصوص اين اتفاقات در پيش گرفته شد، كامال بديهي بود روز گذشته روند نزولي نهتنها با س//رعت روز چهارشنبه ادامه پيدا نميكند بلكه بايد منتظر رشد در شاخص و برخي ش//ركتها بود. وي با اشاره به پيشبيني صحيح فعاالن حرفهاي بازار سرمايه براي بازگشت بازار به مدارمتعادلومعقولگفت:اثرايناتفاقبهطوركامل خنثي شده و بازار روال عادي خود را از اين پس طي ميكند. اسالميبيدگلي به سهامداران بهخصوص سهامداران غيرحرفهاي توصيه كرد: كماكان توصيه ما اين است كه مثل بقيه بازارهاي توسعهيافته دنيا افراد به صورت غيرمستقيم سرمايهگذاري كنند. در سالهاي گذشته ابزارهاي واسطهاي وجود نداشت اماازآنجاييكههماكنونتعدادكثيريصندوقهاي سرمايهگذاريبادرجهريسكپذيريمتفاوتطراحي شده بنابراين س//رمايهداران ميتوانند بدون اتخاذ تصميمات هيجاني وارد بازار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.