افزايش 97 واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - News -

معامالت روز گذشته بازار سهام در شرايطي به پايان رسيد كه در دقايق نخسترونددادوستدهاباافزايشتقاضاهمراهشدامادرميانههايبازارحجم عرضهها به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. با اين وجود نماگر بازار با رشد 97 واحديمواجهشدودر97 هزارو658 واحدبهتثبيترسيد.بهگزارش ملتبازار، اولين روز معامالتي هفته بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره نزولي تاحدوديمتعادلبودوازهماندقايقابتداييشاهدرشدنسبيقيمتسهام شركتها بوديم. اين در حالي است كه مطابق انتظارات تحت تاثير كمبود نقدينگي روند دادوستدها در ميانههاي بازار تا حدودي افت كرد و قيمت سهام شركتها با نوسان منفي مواجه شد. در اين شرايط فعاالن بازار تمايل چنداني به سرمايهگذاري در بورس ندارند و اين بازار پرنوسان را با چالش نقدينگي مواجه كردهاند. در كنار اين مساله افزايش تحركات سفتهبازها و نوسانگيران بر اندك نقدينگي بازار سهام تاثير گذاشته و تعادل اين بازار پرنوسان را بر هم زده است. در اين شرايط به سهامداران توصيه ميشود در بازه زماني بلندمدت اقدام به خريد و فروش سهم كنند. از سويي ديگر بعد از حادثه تروريستي روز چهارشنبه، فعاليتهاي گستردهاي در جهت كشف و خنثيسازي تيمهاي تروريستي انجام شده كه به ميزان قابل توجهي موفق بوده و همين امر اطمينان فعاالن بازار را به سمت بورس جلب كرده است و انتظار ميرود به آرامي شاهد آشتي فعاالن بازار با بورس باشيم. بنا بر اين گزارش، در پايان معامالت روز گذشته شاخص بورس با رشد 97 واحدي مواجهشدودر97 هزارو658 واحدبهتثبيترسيد.شاخصكلهموزن نيز با رش//د 9 واحدي به 17 هزار و 239 واحد رس//يد. اين در حالي است كه نمادهاي »فارس، آپ و رمپنا« با رشد ‪16 73،‬ و 15 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »پارسان و اخابر« با افت22 و31 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر بازار داشتند. در همين حال ارزش روز بازار سهام شركتهايبورسيبه523 هزارو021 ميلياردتومانرسيد.بهاينترتيب در جريان معامالت روز گذشته 389 ميليون برگه سهم و اوراق بهادار به ارزش49 ميليارد تومان در13 هزار 154و دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »شپلي« با دادوستد 28 ميليون برگه بيشترين حجم معامالت و »همراه«باارزش5/4 ميلياردتومانبيشترينارزشمعامالتراازآنخود كردند. از مهمترين رويدادهاي روز گذش//ته بازار سهام ميتوان به توقف نمادهاي »غشهد، خاذين و رتكو« اشاره كرد. بازارهايجهاني اگرچه در دقايق نخست روز گذشته تمام بازارهاي جهاني وارد تعطيالت شدند اما در داخل كشور قيمت طال با افت قابل توجهي مواجه شد به ط//وري كه هر گ//رم طالي 18 عيار با افت 497 توماني، به 114 هزار و 163 تومان رسيد. هر قطعه سكه بهار آزادي نيز با افت پنج هزار توماني، به يك ميليون و 197 هزار تومان رس//يد. همچنين در بازار ارز هر دالر آمريكا با افت 20 ريالي به 3734 تومان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.