خودروسازی سود ميبرد

Jahan e-Sanat - - News -

بع//د از ادغ//ام دو وزارت صنايع و معادن و بازرگاني در سال 1390 بسياري از كارشناسان و دس//تاندركاران واردات خودرو نس//بت به عواقب تصميمگيري دولت دهم در اين زمينه ابراز نگراني كردند چراكه معتقد بودند وزارت صنعت با تمركز بيشتر بر توليد، مسير واردات را به نفع صنعت تغيير خواهد داد.

هرچن//د اي//ن پيشبيني نيز خيل//ي بيراه نبود، به اي//ن دليل كه بدنه وزارت صنعت در دولتهاي گذش//ته با كشيدن ديوار تعرفهاي بلند و همچنين تغيير لحظهاي مقررات مربوط ب//ه واردات خودرو از توليد دفاع تام كرده بود. اين در ش//رايطي است كه اين حمايتها خود منش//أ انحصارگ//ري توليدكنن//دگان در بازار خودرو شد. ضرورتتفوقتوليدبرتجارت در هر صورت ادغام اين دو وزارتخانه نه تنها منجر به ناهماهنگي ميان سياستهاي صنعتي و تجاري كشور نشد بلكه تفوق توليد بر تجارت را نيز فراهم كرد.

ب//ا اي//ن ح//ال در اواي//ل دول//ت يازدهم زمزمههاي//ي مبن//ي بر جداس//ازي دو وزارت بازرگان//ي و صنعت و معدن نقل محافل ش//د حال آنكه سكوت سياستگذاران در اين زمينه مانع تداوم اين تصميم شد.

حال در شرايطي دولت دوازدهم دو ماه ديگر روي كار خواهد آمد كه دولت يازدهم قصد دارد كار ناتمام خود را به اتمام برساند بهطوريكه در جديدترين رويداد مربوط به جداسازي برخي از وزارتخانهها از جمله صنايع و معادن و بازرگاني، با تصويب اليحه در هيات دولت و ارسال آن به مجلس شوراي اسالمي با قيد دو فوريت، فرآيند اجرايي كار، رسما كليد خورده است.

كليد خوردن اي//ن تصميم، عرصهاي براي اظهارنظ//ر مخالف//ان و موافقان جداس//ازي و ادغام ب//ه خصوص در حوزه خ//ودرو بهوجود آورده بهطوريك//ه برخي معتقدند س//اختار كنوني وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصميمگيري واحدي در اين دو حوزه ش//ده اس//ت و توليد و واردات خودرو همسو با يكديگر حركت ميكنند اين در ش//رايطي است كه مخالفان ادغام تاكيد ميكنند كه در حوزه خودرو نهاد سياستگذار بهطور همزمان نتوانس//ته از منافع توليدكنن//ده و واردكننده دفاع كند و سياس//تگذاري براي واردات تنها تابع منافع توليدكنندگان شده است.

در هر حال آنچه مش//خص اس//ت مقامات دولتي ب//ا تغيير وضعيت فعلي و جداس//ازي دو وزارتخانه بايد بار ديگر بهدنبال هماهنگي ميان صنعت و تجارت باش//ند چراكه با ادغام اين دو وزارتخان//ه موضوعاتي همچون تعرفه واردات خودرو، چيدمان سياستهاي مربوط ب//ه واردات خ//ودرو و هماهنگي ميان توليد و تجارت با تعيين سياستي واحد پيش ميرفت حال آنكه اگ//ر تفكيكي در حوزه وزارتخانهها رخ دهد موضوعات يادشده هماهنگي كنوني را نخواهد داشت.

از سوي ديگر تفكيك و ادغام از آن رو براي فعاالن خودرويي كشور اهميت دارد كه صنعت خودرو يكي از صنايع پيشران اقتصاد كشور به حساب ميآيد و بر همين اساس نيز دولتهاي مختلف توجه جدي به سياستهاي تدوين و اعمال ش//ده در اين بخش داشتهاند. بنابراين آنگونه كه گفته ميشود، تغييرات ساختاري در هر دو بخش »صنعت« و »تجارت« اثر جدي بر سياستگذاريها در صنعت خودرو دارد.

دي//دگاه مديران كنوني خودرويي كش//ور نس//بت به ادغام بخشهاي صنعت و بازرگاني مثبت است چراكه معتقدند قوانين و مقررات اعمال ش//ده توجه بيش//تري به توليد داخلي داش//ته اس//ت اما مخالف//ان ادغام ب//ر اعمال سياستهاي يك سويه طي سالهاي گذشته تاكيد داشته و عنوان ميكنند اين سياستها موجب ش//ده بازار خودروي كش//ور ما به يك ش//رايط ايزوله و انحصاري وارد شود و همين موضوع روند توسعه صنعت خودروي كشور را با تاخير مواجه كرده است.

به اينترتيب به اعتقاد آنها اگر بحث تفكيك صنعت و تجارت از يكديگر رقم بخورد، شاهد تغييرات جدي در نوع سياستگذاريها خواهيم بود كه هم به نفع خودروسازان داخلي است و هم به نفع فعاالن بخشخصوصي كه در حوزه خودرو فعاليت ميكنند.

با وجود اينكه كارشناس//ان سياستهاي اعمال ش//ده در دوره ادغام را موجب دخالت بيشتر دولت در صنعت خودرو و بيتوجهي به بخش تجاري كشور بهعنوان ابزاري براي ايجاد بازار رقابتي ميدانند با اين حال آنها جداسازي را تنها راهحل اين مس//اله عن//وان نميكنند بلك//ه معتقدند اگر سياس//تگذاريها توازن را برقرار كند و به نوعي باشد كه موجب افزايش رقابت و كاهش تصدي دولت شود، وجود يك وزارتخانه نيز ميتواند موجب توس//عه صنعت خودروي كش//ور و افزايش رضايت مشتريان خودرو شود.

در حال//ي دولت بحث تفكي//ك و جدايي وزارت صنعت از تجارت را پيش كشيده و اليحه خود در اين زمينه را تهيه و تدوين كرده است كه بهنظر ميرسد مهمترين دليل در موافقت با ساختار كنوني وزارت صنعت، معدن و تجارت اين بوده كه ادغام، ناهماهنگيهاي موجود در سياس//تهاي اين دو بخ//ش را برطرف كرده اس//ت بهطوريكه ادغام دو وزارتخانه افزايش همگرايي بيش//تر بخش تجارت و توليد را به همراه داشته است و اين امكان را به وجود آورده كه همفكري بيشتري در تصميمگيريهاي اين بخش صورت گيرد.

در اين مورد بيوك عليمرادلو، مشاور وزير صنع//ت، مع//دن و تجارت با اش//اره به اينكه وجود يك وزارتخانه كه درخصوص موضوعات همسويي چون تجارت و صنعت تصميمگيري كند بس//يار بهتر اس//ت، ميگويد: از آنجا كه صنعت خودروي كش//ور اهميت بس//ياري در اقتصاد كشور دارد بنابراين ادغام، كمك قابل توجهي به صنعت خودرو كرد.

وي با اش//اره ب//ه اينكه اين موضوع موجب هماهنگي بيش//تر در سياست توليد و واردات شد، عنوان ميكند: دولت يازدهم طي سالهاي گذش//ته توانس//ت واردات خودرو به كشور را سروس//امان ده//د و از ورود خودروهاي فاقد استاندارد و بدون گارانتي به كشور جلوگيري كند ك//ه اين موضوعات بهدليل مزاياي وجود يك وزارتخانه واحد بوده است.

وي با اش//اره به اينك//ه صنعت خودرو اثر جدي در شاخصهاي اقتصادي كشور و بحث اشتغال دارد، معتقد است: كنترل واردات ابزاري براي توسعه صنعت خودرو است كه قطعا اين سياس//تها در وزارتخانهاي واحد بهتر صورت خواهد گرفت. افزايشتصديگريدولت با وج//ود اين كارشناس//ان صنعت خودرو معتقدن//د، سياس//تهاي دوره ادغ//ام وزارت صنعت و تجارت موجب شده كه تصديگري دول//ت در صنعت خ//ودرو افزايش پيدا كند و اين موضوع توسعه صنعت خودرو را با چالش مواجه كرده اس//ت بنابراين درصورتيكه قصد بر توسعه صنعت خودرو باشد، سياستگذاريها بايد بهگونهاي باش//د كه خودروسازان بتوانند در ي//ك بازار رقابتي ب//ه فعاليت بپردازند تا از اين طريق محصوالت كيفي و به نفع مشتري توليد شود.

به گزارش اقتصادنيوز، در اين مورد حسن كريمي س//نجري، كارش//ناس صنعت خودرو معتقد اس//ت كه تفكي//ك بازرگاني از صنعت قطع//ا در كوتاهم//دت ب//راي صنع//ت خودرو مناسبتر است اما صحبت اصلي بر اين است ك//ه ظاهرا دولتها قصد ندارند از تصديگري در خودروسازي دست بردارند.

ب//ه اعتقاد كريميس//نجري اگ//ر بپذيريم توسعه در صنعت خودرو تنها در صورت ورود اين صنعت ب//ه بازارهاي صادرات//ي و رقابتي

قابلتحقق است، آنوقت پيگيري سياستهاي بازرگان//ي و تج//اري كه تس//هيلكننده ورود سرمايه و دانش فني از طرفي و نيز فراهمسازي بس//تر مناسب براي صادرات از ديگر سو باشد اهميت تفكيك دو وزارتخانه صنعت و تجارت را دو چندان ميكند.

وي ب//ا بي//ان اينك//ه در ش//رايط فعل//ي تفكيك براي پيش//برد سياس//تهاي توسعه در خودروس//ازي مناس//بتر اس//ت، عنوان ميكند: البته در صورت جدايي بايد ش//اهد افزايش بوروكراسي در پيگيري موارد مرتبط با توليد و تجارت در خودروس//ازي باشيم كه باعث ميش//ود رتبه كسبوكار در اين حوزه تنزل پيدا كند.

جداسازيامريضروري؟

برخي از كارشناس//ان معتقدند جداسازي وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت ميتوان//د اميدبخ//ش ايجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود بنابراين با افزايش رقابت در حوزه خودرو، ش//اهد افزاي//ش كيفيت محصوالت و تعديل قيمتها خواهي//م بود اما واقعيت اين اس//ت كه تجميع يا جدايي اين دو وزارتخانه درصورتيكه مديريت ارش//د به تفكيك امور و دنبال كردن سياس//تهاي توسعهاي در هر دو بخش اعتقاد داش//ته باش//د امري ضروري به حساب نيايد.

بر همين اساس برخي كارشناسان با اشاره ب//ه اينكه حمايتهاي بيحد و حصر از بخش صنعتي و نگاه نادرست به بخش تجاري باعث آسيبهاي جدي به تجار فعال در حوزه واردات خودرو و زيرساختهاي ايجادشده براي توزيع و خدمات آنها شده است، معتقدند جداسازي اين دو وزارتخانه ميتواند منجر به ايجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزايش رقاب//ت در حوزه خودرو، ب//ه افزايش كيفيت محص//والت و تعديل قيمته//ا كمك كند و تج//ارت در حوزه خودرو مجددا رونق منطقي گيرد و خطر س//رمايهگذاري در حوزه تجارت خودرو كاهش پيدا كند.

در اين مورد فربد زاوه، كارش//ناس صنعت خودرو معتقد است: دولت طي سالهاي اخير نگاه به شدت حمايتي به توليد خودرو در كشور داش//ت حال آنكه با ديدگاه سليقهاي خود به نوعي واردات خودرو به كشور را با چالشهاي اساسي مواجه كرد. درصورتيكه قرار باشد در آينده نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت چنين ديدگاهي را دارا باشد بهتر است اين دو بخش از هم جدا شوند.

وي با اشاره به اينكه هر دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني و تجارت بس//يار گسترده هستند و بخ//ش قابلتوجهي از اقتصاد كش//ور در آنها ريشه دارد، عنوان ميكند: درصورتيكه دولت حمايتهاي خود از صنايع كه همانند خودرو بهط//ور عمده نيمهدولتي هس//تند را كاهش م//يداد بنابراي//ن نيازي ب//ه افزايش هزينهها با جداس//ازي نب//ود. اهميت اي//ن موضوع از آن رو اس//ت كه تركي//ب اي//ن دو وزارتخانه و وزارتخانههاي مش//ابه ب//ا يكديگر ميتواند بخش//ي از هزينهه//اي اداري و مديريت//ي را كاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.