ايران سومين توليدكننده سيمان جهان تا 1404

Jahan e-Sanat - - News -

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با اعالم اينكه صنعت س//يمان امروز نيازي به افزايش ظرفيت ندارد، افزود: امروز اعمال افزايش قيمت با وجود افزايش هزينههاي توليد اقدام مناسبي نيست.

عبدالرضا شيخان با اشاره به صحبتهاي اخير وزير صنعت مبني بر افزايش 20 ميليون تني ظرفيت توليد صنعت س//يمان كشور اظهار داشت: اين اظهارات وزير براس//اس گزارش پيش//رفت طرحها عنوان شده اما به صورت كل//ي بايد بگويم صنعت س//يمان امروز نيازي ب//ه افزايش ظرفيت ن//دارد و اين افزاي//ش به نفع اين صنعت نيست.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينكه امروز صنعت سيمان با ظرفيت 70 درصدي كار ميكند، افزود: اگر كارخانجات سيمان با تمام ظرفيت كار كنند با توليد 82 ميليون تن سيمان جوابگوي نياز داخلي كشور آن هم تا سال 1415 هستند.

وي تصري//ح كرد: با لحاظ ك//ردن اضافه افزودنيها در كارخانج//ات و چرخ//ه فعالي//ت آنها ب//ه طور حتم نيازمن//د افزايش ظرفيت با ايج//اد كارخانههاي جديد نخواهيم بود.

شيخان در رابطه با افزايش قيمت سيمان هم به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: هنوز رقابتهاي منفي در صنعت سيمان كش//ور وجود دارد و ما در حال كنترل قيمتها هستيم به نحوي كه امروز اعمال افزايش قيمت با وجود افزايش هزينههاي توليد مناسب نيست.

مروري بر وضعيت كش//ورهاي صادركننده سيمان گوياي آن اس//ت كه در س//ال 2015 اي//ران به عنوان هفتمين كشور توليدكننده سيمان شناخته شده و 1/6 درصد از كل توليد س//يمان جهان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ايسنا، صنعت سيمان در سالهاي گذشته و به ويژه از زمان شروع بحران اقتصادي سال 2008 در اروپا و آمريكا دستخوش تغييراتي شده است.

اكن//ون چين به عنوان بزرگترين توليدكننده اين بخش در س//الهاي اخير س//همي حدود 58 درصد از كل توليد سيمان جهان در پنج سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

به اين ترتيب اين كشور در سال 2015 بالغ بر 2350 ميليون تن توليد داشته است.

پس از چين، هند به عنوان دومين توليدكننده اين بخ//ش با تفاوتي قابل توجه در حجم توليد 6/6 درصد توليد سيمان جهان را به خود اختصاص داده و در سال ‪270 ،2015‬ ميليون تن توليد داشته است.

آمريكا نيز دو درصد سيمان جهان را توليد ميكند و 83/4 ميليون تن توليد اين كشور بوده است.

تركيه ب//ا توليد 77 ميليون تن س//يمان چهارمين توليدكننده اين بخش به ش//مار ميرود كه در مجموع 1/9 درصد از توليدات سيمان جهان را به خود اختصاص ميدهد.

برزيل با توليد 72 ميليون تن و دسترس//ي به 1/8 درصد از كل توليد س//يمان جهان، روسيه با توليد 69 ميليون تن و اختصاص 1/7 درصد از توليد سيمان دنيا در رتبههاي چهارم و پنجم اين جدول قرار گرفتهاند.

روس//يه نيز با توليد 69 ميليون تن و دسترس//ي به توليد 1/7 از كل توليدات سيمان جهان در رتبه ششم اين جدول قرار گرفته است.

ايران با توليد 65 ميليون تن سيمان در سال 2015 نيز 1/6 درصد از كل توليدات جهان را به خود اختصاص داده و در رتبه هفتم جدول قرار ميگيرد.

اندونزي، كرهجنوبي، ويتنام، ژاپن، عربستان سعودي، مصر، تايلند، مكزيك، پاكس//تان، آلمان و ايتاليا ديگر كشورهايي هس//تند كه در اين زمينه توليد داشتند و رتبههاي هش//تم تا هجدهم جدول توليدات س//يمان جهان را به خود اختصاص ميدهند.

نكته ديگر آنكه مصرف سيمان جهان در سال 2012 برابر با 3/7 ميليارد تن 97) درصد توليد سيمان جهان(، در سال 2013 معادل چهار ميليارد تن 98) درصد توليد سيمان جهان( و در سال 2014 معادل 4/3 ميليارد تن 103) درصد توليد سيمان جهان( بوده است.

مروري بر 100 شركت اول اين حوزه گوياي آن است ك//ه چهار گروه ايراني رتبههاي ‪64 26، 06،‬ و 75 اين جدول را به خود اختصاص دادهاند.

طي سالهاي 1383 تا 1395 ظرفيت سيمان ايران با 156 درصد رشد از 32/6 به 83/5 ميليون تن در سال رسيد. همچنين براساس چشمانداز 1404 محصوالت كاني غيرفلزي به عنوان اولويت سوم با محوريت صنايع س//يمان و كاشي سراميك در بين 12 اولويت صنعتي مورد توجه قرار گرفتهاند.

با در نظر گرفتن آخرين پيشبينيهاي انجام شده در خصوص نرخ رشد 4/9 درصدي مصرف سيمان تا سال 2018 يا به عبارت ديگر افزايش سرانه مصرف جهاني از 539 به 640 كيلوگرم كس//ب جايگاه سوم جهان با ظرفيت توليد س//االنه 120 ميليون تن و رتبه اول در صادرات جهاني و ظرفيت توليد در منطقه براي صنعت سيمان ترسيم شده است. رتبهايراندرصادراتسيمان طبق آمارهاي ارائهش//ده در سال 2016 رتبه ايران در زمينه صادرات سيمان سفيد 25 و در زمينه سيمان خاكستري 61 بوده است. در بخش واردات سيمان نيز در اين مدت ايران رتبه 164 در زمينه واردات سيمان س//فيد و رتبه 39 در حوزه واردات سيمان خاكستري را داشته است.

همچنين در حوزه سيمان سفيد ايران در سال ،2015 0/09 ميليون دالر و در س//ال ‪0/035 ،2016‬ ميليون دالر واردات داش//ته است. همچنين در بخش سيمان خاكس//تري ميزان واردات ايران در اين بخش در سال ‪5/1 ،2015‬ ميليون دالر و در س//ال 2016 حدود 4/2 ميليون دالر بوده است. همچنين در سال 2016 ايران 2/2 ميليون دالر صادرات س//يمان سفيد داشته است كه البته اين رقم در قياس با س//ال 2015 كه صادرات سيمان سفيد ايران 5/7 ميليون دالر بوده كاهش قابل توجهي را نشان ميدهد.

در حوزه سيمان خاكستري نيز ايران در سال ،2016 0/04 ميليون دالر صادرات داشته كه اين رقم در قياس با س//ال ‪0/2 ،2015‬ ميليون دالر صادرات ايران در اين بخش بوده كه كاهشي قابل توجه را نشان ميدهد.

عمده كش//ورهاي واردكننده سيمان سفيد ايران به ترتي//ب عبارتند از عراق، ام//ارات متحده، قطر، كويت، بنگالدش، افغانس//تان، روسيه، قزاقس//تان، آذربايجان، عمان، تاجيكس//تان، ارمنستان، كرهجنوبي، پاكستان، آفريقاي جنوبي، هند، تانزانيا، تركمنستان، ازبكستان، كنيا، فيليپين، ميانمار، قرقيزستان، بلژيك، گرجستان و سوريه البته در سالهاي گذشته عربستان سعودي از جمله بازارهاي صادراتي ايران دراين بخش بوده اس//ت و كش//ورهاي ديگ//ري چون بحرين، تركيه، اس//تراليا، بلغارستان، آلمان و آفريقاي مركزي نيز وارداتي در اين بخش داشتهاند.

همچنين در حوزه س//يمان خاكس//تري به ترتيب كشورهاي افغانستان، پاكستان، كويت، عراق، سومالي، افغانستان، عمان، پاكستان، تانزانيا، عراق، تاجيكستان، كنيا، تركمنستان، آذربايجان، تاجيكستان و ارمنستان از جمله كشورهايي بودهاند كه به عنوان مقصد صادراتي ايران شناخته شدهاند.

در حوزه واردات سيمان سفيد نيز در سال ،1395 تركيه عمده واردكننده سيمان به ايران بوده است.

در مورد سيمان خاكستري نيز كشورهاي چين، ك//ره جنوبي، امارات، هند، آلم//ان، تايلند، تركيه و جمهوري چك عمده كشورهاي صادركننده سيمان به ايران بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.