گزارش مجلس از حادثه معدن يورت تاييدشدهنيست

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-بعدازقرائتگزارشكميسيونصنايعومعادنازحادثهزمستان يورت، رييس سازمان نظام مهندسي معدن، عنوان كرد كه گزارش كميته حقيقتياب هنوز آماده نشده و گزارش مجلس از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاييد شده نيست. در حالي كه 38 روز از وقوع انفجار و فاجعه انساني در معدن زغالسنگ زمستان يورت آزادشهر گلستان ميگذرد، روز چهارشنبه71 خردادماههمزمانباوقوعحادثهتروريستيدرمرقدبنيانگذار جمهورياسالميايرانوساختماناداريمجلسشوراياسالميكهمنجربه شهادتتعداديازهموطنانشد،مجلسشوراياسالميتصميمبهادامهكار خود در شرايط به وجود آمده گرفت كه بخشي از دستور كار جلسه آن روز قرائت گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي از حادثه انفجار در معدن زمستان يورت آزادشهر گلستان بود كه در آن به برخي جزييات حادثه و وضعيت مالكان اين معدن پرداخته شد. قرائت گزارش مجلس در حالي صورت گرفت كه در روزهاي ابتدايي وقوع حادثه معدن زغالسنگزمستانيورتآزادشهرگلستان،كميتهحقيقتيابيمتشكلاز دو استاد دانشگاه، چهار بازنشسته حوزه معدن و دو نفر از مسووالن قديمي معادن تشكيل شد تا به بررسي علت وقوع اين حادثه بپردازد و در نهايت طي گزارشي آنچه را كه در اين معدن رخ داده را به اطالع مردم و مسووالن برسانند. وليبااينحالگزارشيكهبايدازسويكميتهحقيقتيابارائه ميشد هنوز آماده نشده است كه نادعلي اسماعيليدهج، رييس سازمان نظام مهندسي معدن در اينباره گفته است: گزارشي كه از سوي مجلس شوراي اسالمي قرائت شده است مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين كميته حقيقتياب اين حادثه نيست. وي ادامه داد: كميته حقيقتياب اكنون منتظر بيرون آوردن لوكوموتيوهايي هستند كه باعث جرقه اوليه انفجار درون معدن ش//دند و تا زماني كه آنها از اعماق زمين بيرون كشيده نشوند، نميتوان نظر نهايي را ارائه داد. معدن زغالسنگ زمستان يورت آزادشهر گلستان نيمههاي ارديبهشتماه اشتباهي فردي در روشن كردن لوكوموتيو حمل مواد معدني، گاز انباشتهشده در آن محيط منفجر شد كه به همين دليل نيز دچار ريزش و مرگ 43 نفر از كارگران اينمعدنشد. بهگفتهبرخيكارشناسان،معدنزغالسنگآزادشهرفاقد برخي استانداردهاي ايمني الزم بوده در عين حال سه عضو از پنج عضو هياتمديره آن و بخش عمدهاي از مالكيت آن نيز متعلق به بنياد تعاون سازمان بسيج است و سهام ديگر آن نيز به بازنشستگان تامين اجتماعي و سهامداران عمومي تعلق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.