رفعموانع،صنعتخودرورارقابتپذيرميكند

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودرو-عضوكميسيونصنايعومعادنمجلسشوراياسالميبا اشارهبهمهمتريناولويتهايدولتدوازدهمدرصنعتخودروگفت:هرچند خطمشي و برنامههاي دولت يازدهم در جهت رشد صنعت خودرو بسيار مناسب بود اما در دولت دوازدهم بايد عالوه بر سياستگذاريهاي كنوني، رفع موانع حقوقي پس از برجام نيز در چارچوب برنامههاي دولت قرار گيرد. محمدرضا نجفي افزود: در صورتي كه موانع حقوقي اجراي برجام رفع شود، رقابتپذيريدركليهصنايعبهطورعامودرصنعتخودروسازيبهطورخاص صورتخواهدگرفت. ويدرادامهتصريحكرد:بافراهمسازيزيرساختهاي توس//عه در صنعت خودروس//ازي و ورود به بازارهاي رقابتي از طريق رفع موانع توليد و به كارگيري دانش و تكنولوژيهاي نوين و استفاده از مواد اوليه باكيفيت، سرمايهگذاريهاي كالن در اين صنعت امكانپذير ميشود. نجفيبابياناينكهفراهمسازيزمينههايدسترسيبهبازارهايهدفصنعت خودروسازي در ايجاد تعامل سازنده با طرفهاي خارجي تاثيرگذار است، اذعان كرد: در صورتي كه دولت برنامههاي خود را براي صنعت خودروسازي بر محورهاي يادشده تدوين كند، قطعا در آينده نزديك شاهد كاهش قيمت نهاييخودروهايتوليديوارتقايسطحكيفيمحصوالتداخليخواهيمبود و پس از آن ميتوانيم تعامالت سازندهاي با طرفهاي خارجي برقرار سازيم. نماينده تهران، ري و شميرانات در مجلس دهم خاطرنشان كرد: البته دولت بايد براي ايجاد اين تحول در صنعت خودروسازي تغييراتي در ساختار و تركيب كابينه بهخصوص در حوزه صنعت خودروسازي اعمال كند تا به طور كلي از منافع برجام در جهت رشد اين صنعت استفاده شود. نجفي با ابراز اميدواري نسبت به افزايش بهرهوري صنعت خودرو در دوره دوازدهم اظهار داشت: كارآمدي و اثربخشي بيشتر دولت در صنعت خودرو نيازمند افزايش كارآمدي نظام بانكي است تا زمينههاي رشد و توسعه در حوزه توليد در صنعت خودرو مهيا شود بنابراين تحقق اين امر در گرو فعاليت پوياي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اهداف استراتژيك براي توسعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.