سود باالي سرمايهگذاران خارجي از معادن ايران

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شركتهاي خارجي با سرمايهگذاري در بخش معدن، ارزشافزوده بااليي به دست ميآورند.

مهدي كرباسيان گفت: ايران با داشتن ذخاير غني مواد معدني و انرژي كافي، درياي آزاد و نيروي انساني متخصص شرايطي را فراهم آورده كه شركتهاي خارجي با سرمايهگذاري در اين بخش، ارزشافزوده بااليي به دست ميآورند و با سوددهي باال مواجه ميشوند.

وي همچنين وجود بازار مصرف 400 ميليون نفري در اطراف ايران را عاملي ديگر براي سودآور بودن سرمايهگذاري در بخش معدن ايران ذكر كرد و گفت: قيمت انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر پايين است و اين امر هزينههاي توليد را كاهش ميدهد.

رييس هيات عامل ايميدرو به قوانين حمايتي در سرمايهگذاري اشاره كرد و گفت: س//رمايهگذاران خارجي در ايران تحت حمايت فيپا )قانون جذب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي( فعاليت ميكنند.

وي به برنامههاي توسعهاي ايران در بخشهاي فوالد، مس و آلومينيوم اشاره كرد و گفت: ميتوان شركتهاي مشترك براي اجراي برنامههاي توسعهاي اين بخش ايجاد و به صورت شراكتي يا بهطور مستقيم فعاليت در ايران را آغاز كرد. رييس هيات عامل ايميدرو ادامه داد: متوازن شدن زنجيره توليد مواد معدني يكي از نيازهاي ايران در اين حوزه است به طوري كه بتوان عالوه بر تامين بازار داخل، بخشي از توليدات را روانه بازارهاي خارجي كرد. كرباسيان همچنين تاكيد كرد: توليدات ايراني بايد براي عرضه محصول در بازارهاي جهاني از فناوري روز استفاده كنند كه اين بخش نيز يكي از راههاي همكاري با شركتهاي خارجي است. وي ادامه داد: استفاده از فناوري جديد سبب توليد محصول رقابتي و صادراتمحور ميشود كه مورد تقاضاي مصرفكنندگان خارجي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.