دلگرمیفرهنگی

Jahan e-Sanat - - News -

دومي//ن كاش//ي مان//دگار ب//راي شخصيتهايفرهنگيوهنريكشوربر سردر منزل جواد مجابي نصب شد.

دومين كاشي ماندگار شخصيتهاي فرهنگ//ي و هنري كش//ور دي//روز طي مراسميازسويسازمانميراثفرهنگي، گردشگريوصنايعدستيبرسردرمنزل جوادمجابيشاعر،نويسنده،منتقدهنري و روزنامهنگار نصب شد. جواد مجابي با بيان اينكه اين مساله يعني نصب كاشي بر سردر خانه شخصيتهاي فرهنگي و هنري فكر خوبي است، گفت: »اين طرح به شهر هويت ميدهد و فرق خانهها را مشخصميكند.چندسالقبلمقالهاي نوشتم و در آنجا بيان كردم كه آدمهاي زنده جزو ميراث فرهنگي كشور هستند و اينگونه نيس//ت كه صرفا كساني كه مردهاند يا چيزي كه از گذشته باقي مانده است جزو ميراث فرهنگي باشد.«

او با بيان اينكه فرهنگ امري جهاني اس//ت و فقط بومي نيس//ت، بيان كرد: »فرهنگ اهميت بسياري دارد. با وجود تمامتالشهايمانوعيتبعيضفرهنگي در بين كش//ورها بهوجود آمده اس//ت. فرهنگ كش//ورهاي ايران، هند و چين به مراتب غنيتر از فرهنگ كش//ورهاي اروپايي و غربي اس//ت اما آن كش//ورها تبليغاترادردستدارندوداشتههايشان رابزرگترميكنند.مانبايدداشتههايمان را به رخ آنها بكش//يم اما بايد خودمان را ارتقا دهيم. فكر ميكنم اين كار عملي باشد. بايد به موج جهانيسازي بپيونديم و نبايد س//هم خود را ناديده بگيريم. ما نبايد تبعيض فرهنگي را فراموش كنيم يا ناديده بگيريم.«

اين نويس//نده اف//زود: »دولت نبايد در فرهن//گ دخالت كند اما بايد حامي فرهنگباشد.مانويسندههانميخواهيم دولتكتابهايمانرابخردامااگرمميزي برداشته شود با اين مساله غمانگيز روبهرو نخواهيم ب//ود بهطور مث//ال زماني كه دانشآموزي رمان ميخواند، پدرش به او ميگويد رمان نخوان، برو درس خودت را بخوان. تصور ميكنم اين مساله نبايد وجود داشته باشد. بايد خدمات آموزشي گس//ترش بيابد. اين غمانگيز است كه تيراژ كتاب ما به 300 نس//خه رس//يده اس//ت. فرض كنيم اگ//ر كتابخانههاي عموميتجهيزشودوبهطورمثال0002 كتابخانه داشته باشيم كه هر كدام سه نسخه بخرند ميش//ود 6000 نسخه و اگر 2000 نسخه هم مردم عادي بخرند ميشود0008،كهاينعددبايدپايهتيراژ كتاب در كشور باشد.«

او ب//ا تاكيد بر اينك//ه كتابخانههاي كشور بايد تجهيز شوند، گفت: »امروزه كتابخانههاي عمومي بيشتر شبيه انبار كتاب است نه كتابخانه. وزارت فرهنگ بايد كاري براي تجهيز كتابخانهها كند و زمينههاي آموزشي را فراهم آورد.«

بايدرويادبياتسرمايهگذاري كرد

مجابي در ادامه با بيان اينكه سينما دنباله ادبيات اس//ت، گف//ت: »نميدانم چرا ادبيات ما در جهان مطرح نشده اما سينماي ما مطرح شده است. بايد روي ادبياتسرمايهگذاريشودوآثاربهصورت دقيق ترجمه شوند و به كشورهاي ديگر بروند. بهطور مثال كش//ور پرتغال روي آثار ساراماگو سرمايهگذاري كرده است و با وجود اينكه اين نويسنده، نويسنده متوسطي است در دنيا مطرح شد.«

اين شاعر بيان كرد: »دولت به جاي اينكهقيمفرهنگشودبيايدياورششود. بايدوضعيتفعلينقدشود.هيچگاهبين نويسندگانبارژيمدشمنيوجودنداشته است. نقد وضعيت موجود مهم است تا وضعيتبهترشود.«

اودرپاسخبهاينسوالكهطرحكاشي ماندگاردرواقعخاطرهبازيبامحلزندگي هنرمندان است، درباره محل زندگي خود گفت: »ما از سال 56 در اين منزل ساكن شدهايم.كوينويسندگانومجتمعهايي كه هس//ت در واقع يك مركز فرهنگي اس//تكهتعداد521 نفرازخانوادههاي روزنامهنگاران در آنجا ساكن شدهاند. در واقعافرادفرهنگيدراينجازندگيكردهاند و آدمهاي بس//ياري در آنجا رفت و آمد داشتهاند. اين محل محيط امن و آسايش بود و ارتباط بين س//اكنان وجود داشت اينجا محل رفت و آمد نسلهاي مختلف فرهنگي و نويسندگان است. درهاي اين خانهها به روي اهل فرهنگ باز بوده است. ماسعيكرديماينجايكمكانفرهنگي باشدتامحلسكني.اتفاقهايمهمادبي از اين اتاقها عبور كردهاند و فضاي اينجا از تصاوير آنها آكنده است كه بايد حفظ شود. البته ما سعي كردهايم كه اندكي آن راحفظكنيم.بهطورمثالسخنرانيهايي را كه براي انجمنهاي ادبي بود ضبط و ثبت كردهايم. اين محل مكان سكونت نبود و فرهنگ در آن حضور داشت.«

مجابي در ادامه يادآور ش//د: »كتابي كه در حال چ//اپ دارم درباره تصاوير و خاطره كساني اس//ت كه در اين محل رف//ت و آمد كردهاند. در واقع اين كتاب هزارصفحهاي به صورت بحث و گفتوگو و خاطره افرادي است كه حضور داشتهاند و به صورت كتاب منتشر خواهد شد. من معتقدم در كشور ما مشكل كمسندي داريم، نه اينكه س//ند نداشته باشيم در واقع اسناد را بايد بيرون بياوريم و به مردم نشان دهيم.« چاپكتابتنهاهدفمانيست اين نويسنده همچنين گفت: »بعد از انقالبباتعطيليكافههااينجامحليبراي گردآمدن نويسندگان و اهالي فرهنگ و هنر بود. فرهنگ به معني همزيس//تي مسالمتآميز عقايد مختلف است؛ كار فرهنگ فارغ از سود و زيانش، كه بيشتر اوق//ات زي//ان آن بر س//ودش ميچربد كه ايرادي ندارد و امري رايج اس//ت، در واقع درگيري ذهنها است. به نظر من اينگونه نيست كه فرهنگ از درگيري ذهن يك نفر صادر شود بلكه درگيري ذهن عدهاي است كه درباره يك موضوع فكرميكنند.«

او با بيان اينكه ما زماني همزيستي مسالمتآميز فرهنگي را خواهيم داشت ك//ه فقط به افراد فرهنگي اكتفا نكنيم، گفت: »بايد پاتوق فرهنگي و تشكلهاي صنفيايجادكنيم.كتابخانههايعمومي را تجهيز كنيم و آزادي در نشر را بهوجود آوريم. چاپ كتاب هدف ما نيست؛ هدف م//ا ارتباطگيري با توده مردم اس//ت. ما از مرحل//هاي كه نيما ش//عر ميگفت و آن را تفس//ير ميكرد عبور كردهايم و به جايي رسيدهايم كه بده بستان بين اهل فرهنگ و مردم بهوجود آمده است و اين بده بستانها بايد حفظ شود.«

مجابي افزود: »نشر در كشور ما جنبه دكان پيدا كرده است. به نظرم نشر بايد موسسه مالي قوي باشد كه در آن تمامي مراح//ل از جمله ترجمه و ويراس//تاري انجام ش//ود. اينطور نباشد كه هر نشر ي//كمغازهبازكندو21كتابدرآنجا بگذارد كه كسي آنها را نميخرد. بايد در كش//ور حداقل 10 تا 12 نشر بزرگ وجود داشته باشند كه غيردولتي باشند. در كنار آن ناش//ران كوچك نيز حضور داشتهباشند.« اينرسممايهدلگرمياست اين نويسنده سپس درباره طرح نصب كاش//ي بر س//ردر منزل شخصيتهاي فرهنگي و هنري اين متن را خواند:

درود و س//پاس به حاضران گرامي و دوستان عزيز.

نصب كاش//ي يادمان، برسردر خانه هنرمندان و دانش//وران از سوي سازمان ميراث فرهنگي ايران، بيانگر آن است كه آثار آفرينندگان علمي و فرهنگي زنده نيز بخشي از سرمايه معنوي ملي شمرده ميشود. اين رس//م، كه آثار را آفريننده در زم//ان ما و پديدآورندگانش در تابش گنجين//ه دانش و هنر پيش//ين ايران، ديده ش//وند، مايه دلگرمي كوشندگان ادب معاصر و تشويق نسلهاي بعدي به پيگيري اين راه و روش تواند بود. كاشي نشانگر، از چشم رهگذر، مكان عادي را زمانروا ميكند، جايي اس//ت در شهر، ك//ه در آن دانش و فرهنگ به س//اليان دراز مشغله ساكنانش بوده است. خلوت هنرمند را براي يكي شدن با خود، با هنر، با عصر خويش نشان ميدهد، همچنين رفت و آمد چند نس//ل از فرزانگان زمان در اتاقهاي//ش را ب//ه حافظهاي ماندگار ميس//پارد. اين نگاه دادوس//تد عاطفي مردموطنوفرزندانتاريخيشانرا،استوار ميدارد. اجراي همهس//ونگر اين طرح، نقشهاي راهنما از حضور پيشينيان كنار نوآمدگان علم و فرهنگ ايران را ترسيم ميكند، نشان ميدهد كه سوداي مداوم فرزانگان، همدلي با مردم و عمرسپاري در گسترش دانش و بينش بشري در كشور و جهان بوده است. شادمان و سپاسگزارم كه آن سازمان محترم همسويي خود را با ملتي بزرگ و فهيم نشان ميدهد كه برپادارندگان فرهنگ انسانگرا را از ديرباز تا امروز، بازشناخته است. آرزو دارم زمانه چنان سازگار و هموار گردد كه نسلهاي فردايي، اين وطن و فرهنگ مردمش را عاشقانهبنگردوخردورزانه،مهربانترازما، ايران زيباي صلحآميز پيشرو را در قلب اين سياره مشوش تابان نگه دارد.

مجابيدرانتهاپيشنهادكردكهنصب اين كاشيهاي ماندگار ادامه داشته باشد ب//ه خصوص براي مكانهاي//ي كه االن ديگر نيس//تند. او گفت: »در كشورهاي ديگر اين ام//ر وجود دارد كه پالكهاي كوچكي براي مكانهايي كه نويسندگان يا پژوهش//گران در آنجا كارهاي خود را انجام ميدادند نصب شده است. اگر اين اتفاق در ايران بيفتد خوب اس//ت. مثال كافه فيروز كه زماني پاتوق نويسندگان بنام بود و صادق هدايت در آنجا حضور داشت االن به بانك تبديل شده است، من با اين موضوع حتي شوخي كردم و گفتم كارمندان بانك در حالي كه كار ميكنند صداهاوهمهمههاييميشنوندومتعجب ميش//وند كه اين صداها از كجاس//ت. اي//ن صداها همان صداي نويس//ندگان و هنرمنداني اس//ت كه در اينجا جمع ميش//دند. ما ميتوانيم با نصب پالكي يادآوري كنيم كه اينجا زماني كافهاي بود كه نويسندگان در آنجا جمع شده و گفتوگوميكردند.« قيصرامينپور،كاشيبعدي پوريا س//وري مدي//ر روابطعمومي س//ازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستينيزبابياناينكهنصبكاشي، ماندگاربعديبرايقيصرامينپور)شاعرو استاد فقيد دانشگاه( خواهد بود، گفت: »با توجه به هماهنگيهاي به عمل آمده اين كاشي بر سردر خانهاي كه قيصر امينپور در باغ فيض داشت نصب ميشود البته اگر ساكنان آنجا مخالفتي نداشته باشند. همچنين كاشي ديگري در خانه كودكي اين ش//اعر در گتوند نصب ميشود.« به گفته او، كاشي بعدي نيز بر سردر منزل ناصر مسعودي نصب خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.