»شهرزاد«نيامده،حاشيهسازشد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- طبق وعده سازندگان سريال شهرزاد درحالي كه دو هفته بيشتر تا پخش فصل دوم اين مجموعه در شبكه نمايش خانگي باقي نمانده است، حاشيههايي درباره انتشار اينترنتي اين مجموعه به وجود آمده است.

در حالي كه تهيهكننده سريال »شهرزاد« اعالم كرده اين سريال قرار است از سايت نتفليكس و سايت لوتوسپلي پخش شود اما رييس انجمن صنفي VOD و IPTV اين كار را قانوني نميداند.

محمدصرافبهخبرمنتشرشدهدربارهپخشسريال»شهرزاد«واكنش نشان داده و گفته است كه خبر عرضه سريال شهرزاد در نتفليكس تاييد نشده است، ضمن اينكه نتفليكس در ايران فيلتر است. وي همچنين درباره مجوز نداشتن سايت لوتوسپلي گفته است: سايت لوتوسپلي نيز مجوز قانوني VOD يا IPTV را از سازمان صدا و سيما و موسسه رسانههاي تصويري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ندارد بنابراين اگر سريال شهرزاد از اين سايت يا هر سايتي غير از سامانههاي داراي مجوز VOD و IPTV منتشر شود، غيرقانوني است و در مذاكراتي كه با نهادهاي ذيربط داشتهايم اقدامات قانوني الزم پيشبيني شده است.

طب//ق گفته رييس انجم//ن صنف//ي VOD وIPTV ، پيش از اين ش//ركتهاي VOD با تهيهكننده سريال »شهرزاد« براي قرار دادن اين سريال در سايتهاي قانوني مذاكره كردند اما به نتيجه نرسيدهاند.

ص//راف توضيح داد: پيش از اين صنف VOD و IPTV در نامهاي از تهيهكننده سريال شهرزاد درخواست كردند وارد مذاكره شوند و براي انتشار اين سريال در سامانههاي قانوني ايران قرارداد منعقد شود.

او اضافه كرد: مذاكراتي هم از قبل با تهيهكننده سريال شهرزاد انجام شده كه ظاهرا به نتيجه نرسيده و قصد دارند روي لوتوسپلي كه سايت خودشان استسريالرامنتشركنندكهاينكارخالفقوانينومجوزهايصادرهاست و مثل اين است كه كارگرداني براي اكران فيلمش در سينما به جاي آنكه با دفاترپخشكنندهسينماييقراردادببندد،خودشسينماتاسيسكند!

صرافدربارهكمكهاييكهشركتهاي VOD در مسير ارائه فيلمها در اختيارمخاطبانقرارميدهند،گفت:درايرانهمبهتعداديازسايتهامجوز قانوني داده شده و اين مجوزها طي مراحل سختگيرانهاي اعطا شده است.

او يادآور ش//د: ش//ركتهاي VOD و IPTV دو سال است كه مجوز گرفتهاند و هزينههاي سنگيني پرداختهاند تا مخاطب را به سمت خريد قانونيتشويقكنند.

صراف اضافه كرد: اين شركتها هزينههاي ماليات و بيمه را ميپردازند و عالوه بر كارآفريني و اشتغالزايي، 15 تا 20 درصد از قاچاق محتوا در حوزه فضاي مجازي را نيز به خريد قانوني تبديل كردهاند اما حاال كه اين بازار در حال شكلگيري است، ناگهان در خبر تاييدنشدهاي ميشنويم محتواي سريالي مثل شهرزاد قرار است به شبكه نتفليكس برود يا در سايتي كه اصال مجوز ندارد منتشر شود!

بهتازگي تهيهكنندگان س//ريالها و فيلمهاي سينمايي، سايتهايي راهاندازيميكنندوسريالهاييكهبرايشبكهنمايشخانگيتوليدميكنند را در آن سايتها قرار ميدهند و صراف، اين موضوع را معضلي ميداند كه در حوزه نشر آثار سينماي خانگي اتفاق افتاده است.

به اعتق//اد او، همگان بايد تابع قانون و متعهد به مجوزهاي قانوني باش//ند زيرا اگر س//ريال به جاي اينكه در سامانه قانوني قرار گيرد، در يك وبسايت غيرقانوني توزيع شود، شركتهايي كه با سرمايهگذاري س//نگين، شبكه عرضه آثار سينمايي در فضاي مجازي ايجاد كردهاند، متضرر خواهند شد. فصل دوم سريال شهرزاد قرار است از 29 خردادماه وارد شبكه نمايش خانگي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.