ناظريها »آواز پارسي، اسطوره و عشق« را روي صحنه ميبرند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- ش//هرام و حافظ ناظري پروژه جديدي را با عنوان »آواز پارسي، اسطوره و عشق« از مرداد امسال روي صحنه خواهند برد.

حافظ ناظري قصد دارد پروژه جديد خود با عنوان »آواز پارسي، اسطوره و عشق« را كه براساس اشعار شاهنامه فردوسي طراحي شده با همراهي شهرام ناظري، از مرداد امسال در تهران برگزار كند.

به گفته ناظريها، پروژه »آواز پارسي، اسطوره و عشق«، تالشي در جهت حفظ و حراست از زبان پارسي و تلفظ صحيح واژهها در حوزه آواز ايراني است كه در چند دهه اخير دچار آسيب شده است.

همچنين در اين پروژه براي پرهيز از بهكارگيري الحان عربي كه انتقال آن به نسل آينده ميتواند براي آواز ايراني و زبان فارسي آسيبساز باشد، تالش شده است.

پس از اتمام قسمت اول تور كنسرت »ناگفته« كه حدود07 اجرا از آن روي صحنه رفت، حافظ ناظري پروژه جديد خود را بر اساس اشعار شاهنامه فردوسي به اجرا درخواهد آورد كه پيشتر نيز شهرام ناظري گامهاي آغازين استفاده از اشعار فردوسي در موسيقي ايراني را برداشته بود.

اين پروژه توسط شركت فرهنگي هنري »ققنوس« برگزار خواهد شد و جزييات بيشتر آن نيز به زودي اعالم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.