مقاوم درمقابل واناکراي

Jahan e-Sanat - - News -

ظاهرا برخالف اخبار منتشرش//ده، ويندوز

در برابر واناکراي چندان هم آسيبپذير نيست.برخالف تصور بس//ياري، ويندوز در برابر باجافزار واناکراي آس//يبپذير نيست. براساس گزارشهاي منتشرشده از

محققان اين شرکت پس از حمله در يک محيط آزمايشگاهي به کامپيوترهاي دارايسيس//تمعاملوين//دوز متوج//ه ش//دند که ش//ايعات مربوط به انتشار و عامل اي//ن باجافزار درس//ت نيس//ت.اين باجافزار با استفادهازآسيبپذيريسيستماشتراکگذاري اطالعاتويندوز بدوندخالتکاربربه سيستمهاي آسيبپذير حمله ميکند. وقتي محققان ش//رکت کريپتوس يک کامپيوتر با ويندوز را در برابر اين باجافزار مورد حمله قرار دادند، بدون نصب و گس//ترش، باج افزار تنه//ا باعث کرش و نمايش صفحه آبي مرگ شد که سيستم نياز به رياستارت سختافزاري داشت. گرچه هنوز امکان دارد بهصورت دستي اين باجافزار در کامپيوترهاي داراي ويندوز نصب شود اما امکان نصب بهصورت خودکار به روشي که خود باجافزار گسترش پيدا ميکند در اينسيستمعاملقديميوجودندارد.دربدترين حالت امکان دارد اين باجافزار باعث ش//ود در مقياسيبزرگدرکامپيوترهايمجهزبهويندوز

شاهد صفحه آبي مرگ باشيم. تحقيق//ات کريپتوس گرچه بس//ياري از آناليزهاي ابتدايي را مورد س//وال قرار داد اما همانط//ور که کاسپرس//کي بعد از بررس//ي اولي//ه اعالم کرد، سيس//تمعامل ويندوز بهصورت ناچيزي مورد حمله اين باجافزار قرار گرفته است. کاسپرسکي دريافت رايانههايي که داراي سيس//تمعامل وين//دوز 7 و ويندوز س//رور 2008 هستند بيشتر مورد حمله قرار گرفتهان//د. در گزارشه//اي ابتدايي به دليل تمرکز بر سيس//تمهاي سازمان ملي سالمت بريتانيا اعالمشدهبودويندوز آسيبپذير اس//ت و مايکروسافت هم در اين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.