اطالعات کاربران واتسآپ به سرورهاي فيسبوک منتقل ميشود

Jahan e-Sanat - - News - تازه ها

خدمات پشتيباني مايکروسافت ادامه دارد

بهگزارشزوميتگرچهمايکروسافتانتشار وصلههاي امنيتي براي ويندوز را از سال 2014 متوقف کرده است اما به دليل خدمات پشتيباني، کاربران ميتوانند بهصورت مستقيم اينگونه وصلهها را از مايکروسافت درخواست و دريافت کنند. البته مايکروسافت يک وصله امنيتي در اين خصوص منتشر کرد اما تفاوتي که ايجاد ميکند مش//خص نيس//ت. گزارش کريپتوس همه مسايل امنيتي در مورد را رد نکرده اس//ت. سيستمها هنوز در صورت نصب مس//تقيم باجافزار واناک//راي ميتوانند آسيب جدي ببينند. فراتر از آن اينکه ويندوز

هنوز ميتوان//د در برابر هزاران حملهاي که در حال توليد هس//تند، آسيبپذير باشد. گ//زارش کريپت//وس اطالعات جدي//دي در مورد باجافزار واناکراي و گس//تردگي آن دارد؛ از جمل//ه اينکه 727 ه//زار آدرس جديد وارد دامنههاي آلوده به اين بدافزار ش//دهاند. اين موسسه امنيتي پيشبيني کرده است اين بدافزارميتواندمخربترنيزباشدو61 ميليون سيستم ديگر را آلوده کند. در هفتههاي اخير آمار سيس//تمهاي آلوده در چين سر به فلک ميکش//يد. کريپتوس تنه//ا روز 23 مي در چين يک ميليون کامپيوتر را آلوده کرد. هنوز مشخصنيستچراکامپيوترهايچينيدراين خصوص آسيبپذير باقي ماندهاند. آمار کم اين کشور در پذيرش ويندوز 10 شايد دليلي براي اين موضوع باشد.

ف/ارس- فيسبوک که واتسآپ را در س//ال 2014 با پرداخت 19 ميليارد دالر خريداري کرده بدون اطالع کاربران اين برنامه گپ، اطالعات خصوصي آنها را به سرورهاي خود منتقل ميکند.

بهگزارشآسينايج،واتسآپبا2/1 ميلياردکاربرمحبوبترينبرنامه گپ موبايلي در دنياست و حاال افشا شده که فيسبوک در حال برنامهريزي براي انتقال دادههاي خصوصي کاربران آن به مرکز داده خود است.

منابع مطلع ميگويند در حالي که اين دادهها قبال روي سرورهاي کلود شرکت آيبيام نگهداري ميشد اما فيسبوک قصد دارد يک مرکز داده مستقل را به اين منظور به کار گيرد. اين تحرک جديد ميتواند حريم شخصي کاربران واتسآپ را به خطر اندازد و آنها را به طعمههاي جديد شرکتهاي تبليغاتي همکار فيسبوک مبدل کند.

البته با توجه به اينکه فيسبوک مالکيت واتسآپ را برعهده دارد از اين لحاظ نميتوان انتقادي به اين شرکت وارد کرد اما سوابق فعاليتهاي فيسب//وک در زمين//ه نگهداري از دادههاي خصوص//ي کاربران موجب نگرانيهاي جدي در اين زمينه شده است. فيسبوک عالوه بر واتسآپ، مالک برنامه به اشتراکگذاري عکس محبوب اينستاگرام هم هست که ماهانه حدود 500 ميليون کاربر فعال در سراسر جهان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.