رازهاي گوشي پيکسل 2 گوگل فاش شد

Jahan e-Sanat - - News -

زمينه وصل//ه امنيتي الزم را منتش//ر نکرده اس//ت.اينش//ايعاتبعداتوسط ردو اعالم شد در زمان حمله اين باجافزار تنها پنج درصد از رايانههاي عملياتي اين سازمان داراي سيستمعامل بودهاند.

مهر- برخي منابع اطالعات تازهاي در مورد ويژگيهاي گوشيهاي هوشمند تازه گوگل يعني Pixel2 و ‪Pixel XL2‬ در فضاي مجازي منتشر کردهاند.

در حالي که تا به حال تصور ميش//د گوگل دو مدل گوش//ي جديد عرضه خواهد کرد، حال مش//خص ش//ده که عالوه ب//ر دو مدل مذکور مدل سومي به نام ‪XXL Pixel2‬ هم در راه است که داراي نمايشگر بزرگتري خواهد بود.

گوش//ي ‪XL Pixel‬ داراي نمايشگر 5/6 اينچي با دقت 2560 در 1312 پيکسل بوده که فراتر از گوشيهاي رقيب است. نمايشگر خميده وفراگير،دوربين21مگاپيکسليبادقتفيلمبرداري ودوربينسلفي هفت مگاپيکسلي با دقت فيلمبرداري در جلو از جمله ديگر امکانات گوشي مذکور است.

به گزارش اس//لشگير، در اين گوش//ي از پردازنده 2/4 گيگاهرتزي و هشت هس//تهاي Snapdragon835 ش//رکت کوالکوم و پردازنده گرافيکي Adreno540 استفاده شده است. چهار گيگابايت رم و 128 گيگابايت حافظه داخلي هم براي گوشي يادشده در نظر گرفته شده است. سيستمعاملاينگوشياندرويد1.1.7 است.گوشي2LX Pixel مجهز به طيف گستردهاي از حسگرها نيز خواهد بود.

پيش از اين گفته ميش//د ممکن است اين گوشي همراه با پردازنده جدي//د Snapdragon836 عرضه ش//ود که نس//خهاي س//ريعتر از Snapdragon835 اس//ت ولي هن//وز در اين زمينه خبر قطعي در دست نيست. اين احتمال وجود دارد که تراشه يادشده روي گوشيهاي گالکسي نوت 8 و V30 الجي نصب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.