توليد انبوه 3 نسخه جديد آيفون با بدنه شيشهاي آغاز ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

آغاز توليد ماژولهاي سختافزاري مورد استفاده در نسل بعدي آيفونهاي اپل نش//اندهنده نزديک بودن توليد انبوه آيفون 7 اس، آيفون 7 اس پالس و آيفون 8 با بدنه شيش//ه و فلزي است.

ديجيتايمز با انتش//ار گزارشي اعالم کرد که توليد انبوه ماژولهاوکامپوننتهايمورداستفادهدرآيفونهايجديداپل آغاز شده است و از اينرو انتظار ميرود توليد انبوه آيفونهاي جديد نيز در آينده نزديک آغاز شود. گزارش جديد با شايعات پيشين در رابطه با عرضه سه دستگاه آيفون توسط اپل طي سال 2017 همخواني دارد زيرا ديجيتايمز در گزارش خود اعالمکردهاستکهدونسخه7/4 5/5و اينچيآيفونبهعنوان بهروزرسانيآيفون7 بابهرهگيريازفريمآلومينيوميوشاسي از جنس شيشه تقويتشده توليد خواهند شد.

اپل همچنين نسخه ديگري را با نام آيفون 8 با بهرهگيري از تغييرات گس//ترده ظاهري رونمايي خواهد کرد که انتظار ميرود با فريمي از جنس استيل ضد زنگ به همراه شاسي از جنسشيشهتقويتشدههمراهشود.انتظارميرودسامسونگ 80 ميليون پنل اولد مورد نياز سامس//ونگ در س//ال 2017 را تامين کند.البته هنوز مش//خص نيس//ت که اپل در کنار آيفون 8 چه نامي براي دو آيفون ديگر انتخاب خواهد کرد. بس//ياري از شنيدهها نام آيفون 7 اس و آيفون 7 اس پالس را براي اين دو نسخه اعالم کردهاند. هرچند اين دو نسخه از نظر ظاهري شبيه به آيفون 7 و آيفون 7 پالس خواهند بود اما شيشه تقويتشده جايگزين شاسي آلومينيومي خواهد شد که از اين طريق امکان شارژ بيسيم در تمام نسخههاي آيفون براي سال 2017 امکانپذير خواهد بود.

به گزارش زوميت، بنا بر شنيدهها، دو آيفون بهروز شده با تمرکز بيشتر بر سختافزار داخلي همراه ميشوند و از اينرو به نظر ميرسد اپل در نظر دارد قيمت نسخههاي جديد آيفون را برابر با آيفونهاي سال گذشته نگه دارد، حال آنکه آيفون 8 بهعنوان گوشي پرچمدار قيمت باالتري خواهد داشت.

انتظارميرودآيفون8 بابهرهگيريازنمايشگربدونحاشيه 5/8 اولد،سايزيبرابرآيفون7/4 اينچيداشتهباشد.همچنين بايد به ترکيب سنسور اثر انگشت با نمايشگر، استفاده از تراشه پردازشي11A و همينطور دوربين با قابليت تشخيص عمق و پشتيباني از واقعيت افزوده اشاره کرد. برآوردها فروش 25 تا 30 ميليون دستگاهي را براي دو نسخه بهروز شده و 50 تا 55 ميليون دستگاهي را براي آيفون 5/8 اينچي پيشبيني ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.