خرید 30 فروند 737

Jahan e-Sanat - - News -

مسیرهای پروازی تبدیل شویم. همچنین جایگاه خود را در منطقه بهبود بخشیم که این اهداف را با خرید هواپیماهای جدید و نوسازی ناوگان دنبال میکنیم.

آسمان ادامه داد: برای انعقاد این قرارداد با بوئینگ س//اعتها کار کارشناسی شده انجام ش//ده و تمام محصوالت بوئینگ را مورد بررس//ی قرار دادهایم و خوشبختانه ش//رکت بوئین//گ ه//م در این مس//یر با آس//مانایر همکاری کامل خواهد داشت. وی تاکید ک//رد: بخش عمدهای از تامین مالی این قراردادها از طریق فاینانس انجام خواهد شد که شرکت بوئینگ پشتیبانی این فاینانس را بر عهده گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.