10

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- بیش از چهار هزار نفر با خرید بیش از 212 هزار برگه اوراق حقتقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند خرید خانه شدند. هفته گذشته بیشاز615 میلیاردو147میلیونریالانواعسودتوسطمعاونتعملیات شرکت سپردهگذاری مرکزی به 4420 سرمایه گذار پرداخت شد و 41 مورد اصالح مشخصات و نیز 9 وکالتنامه مورد تایید قرار گرفت.

همچنین در جریان معامالت هفته گذشته فرابورس ایران تعداد2234 نفر با خرید بیش از 212 هزار برگه اوراق حقتقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند دریافت تس//هیالت از بانک مسکن شدند. بر اساس این گزارش؛ معامالتحقتقدمتسهیالتمسکنازسال98 درشرکتفرابورسایران آغاز شده است که هماکنون بیش از 20 نماد حقتقدم تسهیالت مسکن در این شرکت معامله میشود.

همچنین بر اساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیالت خرید خانه،فروشاقساطیوجعالهتعمیرمسکناز5/81 17/5هب درصدکاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت تعیین شده است. گفتنی است؛ سقف فردی تسهیالت خرید از محل گواهی حقتقدم استفاده از تسهیالت مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر005 میلیون ریال و سایر مناطقه شهری 400 میلیون ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.